Státní oblastní archiv v Třeboni tvoří řada pracovišť, která zajišťují jeho chod. Nepostradatelnou součástí je i Oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví (NAD) tvořené restaurátorským a konzervátorským pracovištěm a knihařskou dílnou. Odborně školení zaměstnanci ošetřují archiválie uložené v těch jihočeských archivech, které nemají vlastní restaurátorské pracoviště. Oddělení také metodicky řídí ostatní konzervátorská pracoviště (v Českých Budějovicích, Strakonicích a Táboře). Oddělení sídlí přímo v Třeboni v budově bývalého augustiniánského kláštera. Konzervátoři a knihaři zde využívají několik účelových místností, zejména restaurátorské ateliéry, knihařské dílny, dezinfekční místnost a místnost na tzv. mokré procesy. V těchto prostorách se ošetřuje archivní materiál poškozený například nevhodným zacházením nebo uložením, hmyzem, hlodavci či plísněmi. Restaurátoři věnují svou odbornou péči nejen klasickým papírovým a pergamenovým archiváliím, ale v omezené míře i trojrozměrným předmětům, které jsou buď součástí archivních sbírek, nebo se jedná o nejrůznější nálezy (například z kostelních bání či podstavců soch). Nedílnou náplní práce zaměstnanců je také prevence. Pravidelně monitorují a zajišťují vhodné podmínky pro dlouhodobé uložení archiválií a kontrolují jejich fyzický stav. Kromě toho připravují archiválie na výstavy, případně vyrábějí jejich věrné kopie (faksimile). Oddělení se současně aktivně zapojuje do odborných tematických workshopů.

Martina Pechová, Alena Kajanová, Anna Fišerová