V okolí školy je dostatečný prostor, který využíváme jak pro výuku, tak pro trávení volného času odpoledne. V letošním školním roce máme 35 prvňáčků ve dvou třídách. Žáci se učí číst genetickou metodou, matematiku poznávají formou Hejného metody a při hodinách uplatňujeme formativní hodnocení. Úzce spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou a odborníky na prevenci sociálně patologických jevů. Naší snahou je, aby byli žáci ve škole spokojení a cítili se bezpečně.

Jitka Bučinová