Ti se na místě do něho pustili. Srazili ho, kopali, bili dřevěnou tyčí. Utrpěl podkožní krevní výrony, podvrtnutí kolena apod.

Trojice byla obžalována u zdejšího okresního soudu z výtržnictví a z pokusu ublížení na zdraví. Protože byla mezi nimi i mladistvá (podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je vedena ve spise pod pseudonymem Kopretina), připadla věc soudu pro mládež.

Kam s ní?

Okresní soud věc předložil krajskému soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že dívku mají podle zmíněného zákona soudit v J. Hradci, kde má trvalé bydliště.

Krajský soud zjistil, že Kopretina se zdržuje u přítele na Karvinsku, a problém předložil Nejvyššímu soudu ČR.

Ten rekapituloval, že přednostně má být mladistvý souzen v místě stálého bydliště, a nemá–li je, pak tam, kde se zdržuje nebo pracuje. Nelze-li takové místo zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu k provinění došlo.

Určitá fixace obviněného ke konkrétnímu místu je důležitá mj. pro možnost co nejlepší koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, event. s jeho rodinou či blízkými. Tak lze zajistit působení na takovou osobu po skončení řízení.

Ze spisu NS zjistil, že Kopretina je stále trvale hlášena na Jindřichohradecku na adrese, na níž po rozvodu bydlí její otec. S ním se ale dívka nestýká. Byla svěřena do výchovy matce, s níž se přestěhovala do Č. Budějovic.

Tam se zdržovala i v době činu i s jedním ze spoluobviněných. Po přestěhování matky Kopretina přesídlila k jinému příteli na Karvinsko.

Bez zázemí . . .

NS tedy dovodil, že místo trvalého bydliště je jen formální adresou, k níž Kopretina již není nijak vázána.

U přítele na Karvinsku pak přebývá jen přechodně bez vazby k stálému zaměstnání. Zda se jedná o pevný vztah k onomu muži, je nutné posuzovat velmi obezřetně, protože v chování mladistvé je zřejmá nestálost, řekl NS.

Nelze tak u ní zajistit možnost účinného působení i po skončení řízení.
Proto NS nezbylo, než volit pro určení místní příslušnosti k projednání její věci druhé kritérium, místo, kde bylo provinění spácháno.
Kopretinou a spol. se tedy bude zabývat českobudějovický soud. Rozhodnutí zveřejnil Nejvyšší soud v minulém týdnu.
(8 Td 61/2009)

(ns)

§ 53 - Rozsah zákazu zveřejňování
(1) Nestanoví–li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.
(Zákon č. 219/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže)