Okresní soud ve Strakonicích mu v říjnu 2007 uložil rok podmíněně na pět let, peněžitý trest 100.000 Kč a zákaz výkonu povolání u Policie ČR, městských policií a v ozbrojených složkách na pět let.

Kšefty s doklady

Na dopravním inspektorátu v letech 1998 až 2000 neoprávněně ve více případech převedl či obstaral převedení motorových vozidel z původního majitele, většinou bez jeho vědomí a svolení, zejména na sebe a na své příbuzné.

Někdy na tato vozidla, která většinou již neexistovala nebo nebyla schopna provozu, vystavil novou státní poznávací značku, případně nový technický průkaz.

Požádal dopravní inspektorát o dočasné vyřazení vozidla z evidence, deponování SPZ a osvědčení o technickém průkazu kvůli přerušení povinnosti platit zákonné pojištění. Pak deponování zrušil a na inzeráty minimálně do roku 2003 tato fiktivně evidovaná vozidla či jejich doklady prodával. Někdy doklady použil k legalizaci vozidel, která sám prodával a k nimž původní doklady nebyly k dispozici.

U soudu tvrdil, že vozidla a doklady kupoval převážně od lidí, kteří nechtěli hradit pojištění. Noví vlastníci pak těmito papíry mohli doložit původ nebo typovou shodnost dílů přihlašovaných vozidel. Nepředpokládal prý, že by tato osvědčení mohla sloužit k legalizaci kradených aut.

Okresní soud ho uznal vinným 75 takovými skutky.

Nic neporušil?

Ladislav H. se odvolal. Prý žádné zákony neporušil, snad jen nějaké interní pokyny. Měl by pak být potrestán třeba srážkou z platu.

Odvolání Ladislava H. krajský soud loni zamítl. „Jeho kšeftování s doklady umožnilo v návaznosti i trestnou činnost. Zneužíval při tom policejní evidenci k vyhledávání potenciálních klientů,“ řekl v odůvodnění rozhodnutí předseda odvolacího senátu.

Obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Opakoval, že nákupem či prodejem dokladů od vozidel se nemohl dopouštět protiprávního jednání. Žádný zákon to nezakazuje.

Doklady od vozidla je prý nutno chápat jako samostatnou věc. Prodej takové věci je v současné době běžnou a legální záležitostí například při tzv. přestavbách vozidel.

Takto dnes a denně desítky či stovky lidí své doklady od již neexistujících vozidel běžně nabízejí k odkoupení.

V jeho případě je prý ostatně žalované jednání již promlčeno.

Správné rozhodnutí

NS k námitce promlčení žalovaných skutků zopakoval, že šlo o jednání pokračující. Promlčecí doba proto začala běžet až od okamžiku, kdy trestná činnost skončila – v daném případě 28. 11. 2000.

Trestní stíhání Ladislava H. bylo zahájeno 17. 2. 2005. K promlčení tedy nedošlo.

Obviněný byl jako policejní inspektor veřejným činitelem. Jako příslušník ozbrojených sil se totiž podílel na plnění úkolů společnosti a státu a používal přitom pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena.

Přitom evidentně jednal v rozporu s právními normami.

Krajský soud podle NS správně zdůraznil: „Nahradil-li obžalovaný projev vůle, k němuž nebyl oprávněn, nebo popřel-li smysl evidence, kterou měl za povinnost vést, tím, že založil rozpor mezi stavem popsaným v technickém průkazu a skutečností (technický průkaz byl oddělen od vozidla, k němuž náležel, nebo dokonce spárován s vozidlem, k němuž vůbec nepatřil), pak takovým jednáním vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonům, neboť nelze hovořit o svědomitém a řádném plnění úkolů.“

NS dále konstatoval, že krajský soud správně uzavřel, že obžalovaný takovým jednáním získal neoprávněný prospěch pro sebe či své rodinné příslušníky profitem z prodeje dokladů. Současně z jeho jednání profitovali i nabyvatelé těchto průkazů, kteří je tak mohli vydávat za doklady patřící k jinému vozidlu.

Současně je podle NS zcela namístě názor krajského soudu, že se obviněný „…nemůže vyvinit poukazem na to, že běžně lze v tisku nalézt inzeráty nabízející prodej dokladů“.

Dovolání Ladislava H. proto NS odmítl jako zjevně neopodstatněné.