Než dostal od jednoho jihočeského okresního města jako zaměstnavatele výpověď pro závažné porušení pracovní kázně. Ukázalo se, že tuto práci vykonával několik týdnů, aniž měl v tu dobu sám řidičské oprávnění.

21. září 2006 totiž nabylo právní moci rozhodnutí krajského úřadu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Táboře o zákazu řízení motorových vozidel pro pana Václava na deset měsíců pro přestupek z 12. února.

Pan Václav o tom informoval zaměstnavatele až 16. října. Mezi tím „vykonal ve čtyřech případech zkoušku odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění“.

Pan Václav zažaloval u Okresního soudu v Písku o neplatnost této výpovědi.Kdy je doručeno?

Soud ale nepřistoupil na jeho argumentaci, že se o právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti dozvěděl až 13. října.

„Věděl, že řízení probíhá, že o jeho výsledku je povinen ihned informovat zaměstnavatele a musel vědět, že konat činnost zkušebního komisaře při zkouškách na řidičské oprávnění skupiny A 1 a AM může jen s platným řidičským oprávněním,“ uzavřel soud.

Jeho pasivní přístup ke zjišťování výsledku správního řízení nelze dle soudu omluvit. Jedná se o závažné porušení pracovní kázně, neboť jednáním žalobce utrpěla důvěryhodnost žalovaného jako územně správního celku. Žalobu pana Václava proto zamítl.

Krajský soud rozhodnutí potvrdil.

Pan Václav podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Uvádí, že citované rozhodnutí bylo doručeno právnímu zástupci žalobce 21. září, ale jemu samotnému nikdy. Tedy prý ani nemohlo nabýt právní moci a nemohlo ho zavazovat.

Žalované město upozornilo, že žalobce byl ve správním řízení zastoupen advokátem. Správní úřad proto doručoval rozhodnutí tomuto advokátovi. Jestliže ten rozhodnutí žalobci oznámil opožděně, nelze tuto skutečnost považovat za „polehčující okolnost pro žalobce“.

NS konstatoval, že doručování se řídí předpisy o správním řízení. Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.

Protože v tomto správním řízení byl žalobce zastoupen, doručení tomuto zástupci mělo za následek nabytí právní moci rozhodnutí týmž dnem, konstatoval NS.

Na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, že žalobci (podle jeho tvrzení) uvedené rozhodnutí nebylo nikdy doručeno, uzavřel dovolací orgán.
Dovolání pana Václava proto odmítl.