Stalo se tak na návrh věřitele Softway, spol. s r.o., Praha.

Rozhodnutí padlo po více než devíti letech práce ing. Zajíčka v této funkci. A není konečné – ing. Zajíček se odvolá.

O moc peněz

Konkurz na majetek ing. Čermáka prohlásil soud nejprve 8. října 1998, po zrušení rozhodnutí vrchním soudem pak 26. října 1999. Jako správce ustavil právě ing. Zajíčka.

Ten později spočítal pohledávky více než stovky věřitelů na 237 milionů korun.

Navrhovatel jeho odvolání, Softway, uplatňuje mimo jiné i pohledávku 21,287.609,20 Kč, kterou získal od společnosti Hard Copy Praha s.r.o.

Podle soudu ji správce Hard Copy zprvu popřel, ale dodatečně ji vůči konkurznímu věřiteli uznal. Společnost Hard Copy, právní předchůdce Softway, pak vzala incidenční žalobu zpět. Softway se ale v roce 2007 obrátil na soud a ten loni v dubnu rozhodl, že tato část pohledávky tohoto věřitele se pokládá za zjištěnou. Ing. Zajíček však tvrdí, že dotyčné rozhodnutí soudu je nezákonné.

V návrhu na odvolání správce Softway tvrdí, že postoj správce měl vliv na rozsah jeho hlasovacího práva, což společnost vnímala jako snahu poškodit ji jako věřitele.

Navrhovatel dále brojí proti tomu, že správce část její pohledávky právě ve výši 21,287.609,20 Kč nezahrnul do návrhu částečného rozvrhu z listopadu 2008. Se zdůvodněním, že usnesení soudu o zjištění této pohledávky bylo vydáno v rozporu se zákonem, a že soudu navrhl jeho zrušení.

Obchody s nároky

Spory o tuto pohledávku začaly už při prvním přezkumném jednání v říjnu 2000.

Tehdy jednatel Hard Copy Praha, s. r. o., uvedl, že převzali práva některých věřitelů včetně Fondu tržní regulace (z titulu nároku za Čermákem zpronevěřenou pšenici). Společnost uplatnila pohledávku přes 122 milionů. Nárok získala od původních věřitelů Jichem, spol s r. o., Protein Servis, a. s. (oněch 21,28 mil.), a Státního fondu tržní regulace. 1. jihočeská zemědělská a Farma Písečné přihlásily po téměř sedmi milionech.

Ing. Zajíček již tehdy namítal, že jde o subjekty, na něž úpadce převáděl aktiva a zvýhodňoval je kroky, podle něho právně neúčinnými, případně neplatnými.

O řadu nároků se správce s dotčenými věřiteli soudil (podle jeho odhadu dosud co do objemu majetku celkově z 90 procent úspěšně).

První návrh na odvolání správce z funkce podal Hard Copy 2. května 2001. Soud návrh jako nedůvodný zamítl. A 9. ledna 2004 padl další návrh na jeho odvolání správce od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu.

Tento atak ing. Zajíček ještě ustál, ale soud mu k pomoci ustavil zvláštního správce k zajištění, soupisu a zpeněžení konkurzní podstaty. Byť o to ing. Zajíček soud nežádal.

Snahy změnit složení výboru věřitelů s významnými kompetencemi akcelerovaly v průběhu roku 2007. Ing. Zajíček to pro náš list označil jako systematickou snahu osob spojených s úpadem konkurz ovládnout a ukončit majetkové spory s bývalými Čermákovými firmami „proti zájmům ostatních věřitelů“.Kdo má pravdu?

Soud v usnesení o odvolání správce rozvádí podrobnosti.

Konstatuje, že z oznámení o uznání pohledávky z prosince 2001, adresovaného společnosti Hard Copy Praha s.r.o., je zřejmé, že správce tuto pohledávku, postoupenou od společnosti Protein Service a.s., uznal.

Hard Copy poté vzal v lednu 2002 zpět žalobní návrh v incidenčním sporu o tuto pohledávku s poukazem na to, že správce ji uznal.

V tom se zdá být jádro problému. Ing. Zajíček tvrdí, že předmětnou pohledávku Hard Copy vůči konkurznímu soudu nikdy neuznal.

Dokládá, že v onom prosinci 2001 pouze této společnosti oznámil, že tuto pohledávku uznal „v obecném slova smyslu“, že pominuly důvody dál tuto pohledávku popírat.

Míní, že tento dopis není dodatečným uznáním pohledávky, jak je má na mysli zákon o konkurzu. Podle něj totiž musí jít o uznání písemné „vůči soudu“. Ten pak má vydat usnesení o zjištění pohledávky a sdělit to dotyčnému věřiteli.

V této věci správce při běžícím incidenčním sporu s Hard Copy soudu nic o jeho postoji k nároku žalobce nesděloval. Vysvětluje, že bylo na Hard Copy si uznání pohledávky ve spisu „ohlídat“ a jeho dopis o uznání případně uplatnit ve zmíněném soudním sporu. Pak by prý proti tomuto uznání dál nic nenamítal.

Jenže Hard Copy v lednu 2002, aniž si situaci ověřil ve spisu či aniž byl vyrozuměn soudem o dodatečném uznání pohledávky, žalobní návrh v incidenčním sporu vzal zpět. Soud poté řízení zastavil.

Ze zákona se pak k takové pohledávce v konkurzu nepřihlíží, tvrdí Ing. Zajíček.

Uznáním pohledávky pak podle něho nebylo ani jeho sdělení soudu v srpnu 2002, že pohledávky Hard Copy v uvedené výši byly zjištěny. Uvádí, že tehdy šlo o jeho vyjádření k návrhu na jeho odvolání, nikoliv o relevantní písemné uznání pohledávky vůči konkurznímu soudu.

Do finále

Krajský soud v listopadu 2006 v samostatném řízení vyhověl návrhu, aby do konkurzu na majetek ing. Jiřího Čermáka vstoupila místo Hard Copy firma Softway na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze srpna 2005.

„Pokud ovšem Hard Copy neměl původní pohledávku zjištěnu, nemohl ji ani nikomu převést,“ komentuje tento krok ing. Zajíček. „Softway ji pak koupil bez zjištění, zda je postupiteli v konkurzním řízení přiznána.“

Šestnáctého dubna 2008 krajský soud rozhodl, že pohledávka Softway se pokládá za zjištěnou. Ing. Zajíček podal návrh na zrušení tohoto rozhodnutí, ale soud prý nereagoval.

Loni v listopadu předložil správce návrh částečného rozvrhu (celkově v objemu asi 40 milionů korun), v němž ale nebyla tato pohledávka Softway zahrnuta.

Soud ing. Zajíčka letos v lednu vyzval k doplnění rozvrhu s odkazem na loňské pravomocné rozhodnutí soudu o pravosti této pohledávky.

Správce toto odmítl učinit s tím, že by to odporovalo platnému znění konkurzního zákona. Současně podal odvolání i proti usnesení soudu, jímž došlo ke zjištění oné pohledávky.

Soud pak v konkurzní věci uzavřel, že zejména výhrady ohledně nezařazené zjištěné pohledávky společnosti Softway správce přehlížel, nerespektoval je ani po výzvě soudu na doplnění rozvrhu. Proto shledal návrh na jeho odvolání oprávněným a vyhověl mu. Ustanovil novou správkyní konkurzní podstaty JUDr. Inku Růnovou.

A ing. Zajíček se proti tomu odvolal.

Soud dále v samostatném řízení zamítl návrh Softway na zproštění funkce také zvláštního správce Ing. Pavla Moce v tomto konkurzu.

Úpadce a soudy

Kdo je úpadce Jiří Čermák, o jehož bývalý majetek je veden takový boj?

Ing. Jiří Čermák byl odsouzen v roce 1999 na sedm let za zpronevěru potravinářské pšenice v ceně téměř 40 milionů korun, opatrované pro Státní fond tržní regulace. Po zrušení části rozsudku mu krajský soud uložil v dubnu 2000 trest pět a půl roku, z čehož Vrchní soud udělal tři roky podmíněně. To zrušil ke stížnosti ministra Nejvyšší soud a v červnu 2001 Vrchní soud odvolání Čermáka proti pěti a půl roku od českobudějovického soudu zamítl.
2. ledna 2002 byl Čermák dodán do vězení, ale po pěti měsících a 18 dnech byl propuštěn na základě amnestie prezidenta Havla. Tu Hrad odůvodnil tím, že odsouzený prý škodu dodatečně v plné výši uhradil. Po dotazu správce ing. Zajíčka, jak škodu mohl uhradit, když je v konkurzu a zákon nic takového nedovoluje, došlo následně ke změně textu udělené milosti na internetových stránkách Kanceláře prezidenta republiky. Jako důvod byla tentokrát uvedena petice „mnoha desítek osob, formulovaná jako společenská záruka“. Petice prý také obsahuje doklady o Čermákově snaze situaci napravit. Prezident rovněž přihlédl k vážnému zdravotnímu stavu odsouzeného.
Okresní soud v J. Hradci ale Jiřího Čermáka v roce 2004 soudil znovu, tentokrát za poškozování a zvýhodňování věřitele. Nabyl přesvědčení, že na sklonku devadesátých let nesolventní ing. Čermák mařil uspokojení svých věřitelů tím, že majetek firmy „odléval“ do spřátelených subjektů. Za tyto skutky a sbíhající se zpronevěru a podvod, za něž byl odsouzen v letech 1999 a 2001, mu uložil souhrnný trest devět let vězení.
Krajský soud v únoru 2005 výrok upravil na dva tresty – na sedm a půl roku a jeden rok. S tím, že z trestu Čermák už nebude vykonávat prezidentem původně amnestovaných pět a půl roku.
V červnu 2005 byl odsouzený dodán policií do výkonu trestu. V září téhož roku byl podmíněně propuštěn.
Loni v říjnu krajský soud zamítl odvolání ing. Čermáka proti odsouzení za ohrožení pod vlivem návykové látky k peněžitému trestu 20.000 korun a zákazu řízení na dva roky. Havaroval v Jeepu Wrangler na cestě z Novosedel na Hatín s 1,54 promile alkoholu v krvi. Více zde