Začněme jeho privatizací.

Ten článek z novin z 9. září 1991 se dnes čte jako pohádka. Je o dražbě českokrumlovského pivovaru s vyvolávací cenou 23 455 000 korun.

Pivovar měl tehdy 75 zaměstnanců, vařil kolem 100 000 hektolitrů a do září onoho roku vykazoval tisk devět milionů.

Chtělo jej jedenáct zájemců. Do 25 milionů šla dražba rychle. „Pak číslo 235 poprvé naznačilo, kdo je pánem dražby, skokem na 50 milionů," psal náš list. Půlmilionem navíc vystřílel prach dražebník č. 240 a „235" přihodilo na 55 milionů.  Pak se „šimrali" po sto tisících další dva zájemci, ale lídr jim vždy řádově unikal rovnou o pár milionů. „U 71,5 milionu oznámil jeden z dražebníků pokus o ovlivnění a sál musel opustit vysoký přežvykující mladík v černé bundě," uváděla zpráva. V 11.30 vyvolal licitátor Miroslav Leština 75 milionů a zvedl se už jediný terčík. „Majitelem českokrumlovského pivovaru se stal 34letý František Mrázek z Českého Brodu," pokračoval deník.

Citoval pak hlavního kontrolora federálního ministerstva hospodářství Pavla Čáslavského, podle něhož to byla jedna ze solidních dražeb s výsledkem, který je pro stát zajímavý.

František Mrázek připustil, že si nějaký úvěr vezme, ale má prý tichého společníka z USA s minimálním podílem. V dražbě by prý byl ochoten jít až na 120 milionů.

Málokdo tehdy na dražbě věděl, kdo to Mrázek je. Nejpříkřejší odsudky sklidil vlastně až posmrtně, poté, kdy ho zastřelil v lednu 2006 najatý vrah. Podle kriminalistů stál Mrázek za vytunelováním snad až jedné miliardy z pěti bank. Jsou prý indicie, že policie již v roce 2004 věděla o tunelování potravinářského koncernu Setuza s významným podílem státu skupinou Mrázka a Pitra, ale spis Olej šel do archivu a tým vyšetřovatelů byl rozpuštěn. Naznačovalo se, že mohlo jít o úmysl ochránit Mrázkovy kontakty v politice. Už v roce 2002 jen za tři měsíce odešlo ze Setuzy vytažených kolem 40 milionů na účet Pivovaru Eggenberg, z něhož pak 24 milionů vybral Mrázkův přítel, atd.

Ale nechme Františka Mrázka nejprve pár let s pivovarem podnikat. 25. září 1995 jej vložil jako nepeněžitý vklad 692 milionů do zakládané společnosti Pivovar Eggenberg, a. s., v níž byl předsedou představenstva. Jeho členy byli mj. i Mrázkova manželka Ivana a kamarád Jiří Shrbený. Od května 2002 byl Shrbený předsedou představenstva a členem dozorčí rady. Členem představenstva se tehdy stal Mrázkův syn Michal (ročník 1980).

V konkurzu

Přeskočme zase pár let – takříkajíc do finále. 11. dubna 2008 jednatel Shrbený podal návrh na prohlášení konkurzu na Pivovar Eggenberg. Firma Orin jim prý dodala vadné chmelové produkty v ceně asi sedmi milionů, které proto vrátili a nezaplatili. Orin pohledávku převedl na Factoring České spořitelny a ten ji začal vymáhat, tvrdil Shrbený.

16. května 2008 prohlašuje soud na majetek Pivovaru Eggenberg konkurz (KSCB 27 INS 1466/2008). Jak náš deník o běžícím řízení napsal 4. července pod titulkem Pijte českokrumlovské pivo Eggenberg, možná „dojde"…, návrh podal dlužník s tím, že jeho závazky po lhůtě splatnosti činily k 11. dubnu 154 milionů, majetek včetně pohledávek a zásob asi 73 miliony, a společnost je tedy předlužena. V platební neschopnosti je prý především proto, že Vrchní soud v Praze „otočil" rozhodnutí Krajského soudu v Č. Budějovicích a přiznal Factoringu zmíněnou pohledávku 7,24 milionu s příslušenstvím. Krajský soud nato k jejímu vymožení nařídil exekuci a exekutor vydal exekuční příkaz, na jehož základě nemůže pivovar disponovat se svým majetkem.
Do konkurzu přihlásilo 48 věřitelů pohledávky za 137 milionů. Své nároky uplatnili také společnost Beltton „z titulu obchodního styku" ve výši 86 529 775 Kč a jednatel úpadce Jiří Shrbený ve výši 32 798 505 Kč. Ten podle návrhu poskytoval pivovaru od roku 2002 půjčky „k odstraňování povodňových škod a k zajištění stabilizace provozu pivovaru".

Zmiňme, že Bellton byl založen v roce 2005 v Praze, od dubna 2008 přesídlil do Č. Krumlova na stejnou adresu s Pivovarem Eggenberg a od října téhož roku si rozšířil podnikání i na pivovarnictví a sladovnictví. Základní kapitál udává ve výši 200 000 korun.

A pojďme dál. 12. srpna Factoring České spořitelny jako věřitel požádal soud o dohlédací činnost, protože správce se podle něj nepřipravuje k popření dvou sporných pohledávek a „činí tak úkony, které by mohly výrazně zkrátit práva věřitelů". Tvrzená pohledávka Shrbeného je prý doložena pouze výstupem z účetnictví, ale ne smlouvou. Pokud by pak existovala, byla by absolutně neplatná, protože k jejímu přijetí od statutárního zástupce chyběl předchozí souhlas valné hromady společnosti (respektive nebyl z ní zveřejněn zápis). Beltton podle svého vyjádření nárok nabyl smlouvou o postoupení pohledávky v únoru 2007, ale v účetnictví ji neeviduje. Soudce k tomu sděluje, že soud nemůže působit na správce, zda má nějakou pohledávku uznat či ne.

Bez nemovitostí!

Prostí věřitelé úpadce se na schůzi 14. srpna 2008 dozvěděli šokující informaci, kterou správce sdělil soudu už 7. července 2008: totiž že původních 24 nemovitostí pivovaru o celkové výměře 37 562 m2  je nyní majetkem jiného, společnosti Pivo Eggenberg a.d. 1560… Aktuálně je v majetku dlužníka evidován jen drobný investiční majetek, nedokončená výroba, zásoby a na účtech a pokladnách celkově kolem šestnácti milionů. Věřitelé dále slyšeli, že prohlášením konkurzu skončila platnost povolení provozování daňového skladu, společnost přestala být plátcem spotřební daně a musí přestat vyrábět: tedy může dál stáčet a prodávat zásoby, ale nesmí vařit nové pivo…
Podle odhadu předsedy představenstva Jiřího Shrbeného by v takovémto režimu pivovar s 30 zaměstnanci mohl „žít" zhruba 14 dnů, řešení tedy chvátá. A jak se věřitelé shodli, řešením by mohlo být nalezení subjektu, který by chtěl pivovar provozovat v nájmu – a ovšem byl plátcem spotřební daně.
Správce ve spolupráci se zástupcem věřitelů, Finančním úřadem v Českém Krumlově, měl hledat případného vhodného zájemce o nájem. Pomocnou ruku nabídli ve svém zájmu i další věřitelé, například Beltton prý s nasmlouvaným exportem do Skandinávie.

Věřitelé si pak zvolili věřitelský výbor ve složení zástupců Belttonu, krajské správy sociálního zabezpečení (pohledávka 620 831 Kč) a F. P. Print, s. r. o., Roudné (602 343 Kč).

Beltton si vyřídil náležitosti a začal vařit pivo jako nájemce.

Krajský soud v srpnu 2008 začal projednávat tzv. odpůrčí žalobu správce na „zmizení" nemovitostí úpadce. Podrobnosti v další části našeho popisu Krach jednoho pivovaru. Část II:  Čachry s vklady.