Nejméně od počátku února 2005 do konce dubna 2006 získával v Rusku ženy k provozování prostituce v Česku. Pod falešnou záminkou obstarání práce barmanky přesvědčil J. I., zajistil jí pozvání, vízum, jízdenku a po příjezdu do Prahy ji nechal dopravit do nočního  klubu  v Č. Velenicích k provozování prostituce.

Pod záminkou obstarání práce pokojské, uklízečky, 
se obdobně „postaral" o E. Ch. Po jejím příjezdu ji dovezl
do nočního klubu v Dolním Dvořišti, aby tam provozovala prostituci. To poškozená odmítla a následující den s pomocí neustanovené osoby se jí podařilo  uprchnout.

Dále byl Oleg G. uznán vinným trestným činem kuplířství.  Od počátku  října 2005 do konce roku 2006 spolu s J. R. provozoval noční klub  v Č. Velenicích.  Podílel se mj. na výběru plateb klientů. Ubytované ženy, jejichž pobyt v nočním klubu zajistil, poskytovaly erotické služby za úplatu a musely polovinu peněz získaných od klientů odvádět provozovatelům klubu, obžalovanému a J. R.

Za to byl G. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let do věznice s ostrahou. Dalších útoků byl zproštěn. (Deník 25. 1. 2011, 6.-7. 5, 27. -28. 8. 2009, 22.,-23.-2. 2010)

Odvolání Olega G. vrchní soud v Praze zamítl a obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Namítal, že od počátku trestního řízení mu ani jeho obhájci nebylo umožněno účastnit se výslechů osob, které ho usvědčovaly. Naprostou většinu svědkyň nikdy soud neslyšel, jsou k dispozici pouze výslechy provedené na základě dožádání v přípravném řízení v Ruské federaci. K těmto výslechům nebyl nikdy přizván ani o nich předem vyrozuměn obviněný či jeho obhájce. G. brojil i proti výslechům provedeným v ČR  jako údajně neodkladné úkony nebo v režimu utajených svědků, přestože k tomu podle něho nebyly důvody.

Nesouhlasí s odsouzením za obchodování s lidmi.  Namítá, že neměl možnost těmto poškozeným klást otázky, účastnit se jejich výslechů, o nichž  v drtivé většině nebyli ani vyrozuměni. Důkazy zajištěné při domovní prohlídce v bytě, kde se zdržoval, byly podle něho  získány nezákonně, neboť nebyl před provedením domovní prohlídky vyslechnut.

Svědkyně E. Ch. prý lhala,  že byla do ČR vylákána lstí, neboť ve skutečnosti věděla, za jakým účelem sem cestuje,  stejně jako další, které pro něho provozovaly prostituci.

NS zkoumal, zda  v přípravném řízení bylo s obhájcem Olega G. nakládáno tak, aby byla zajištěna procesní práva obviněného.
K tomu NS konstatoval, že  E. Ch. byla vyslechnuta před zahájením trestního stíhání obviněného 1. srpna 2006 jako neodkladný úkon, protože svědkyně 3. srpna podle svých slov natrvalo letecky opouštěla ČR. Tento postup tedy není zatížen žádnou vadou, byla dodržena všechna procesní ustanovení předepsaná trestním řádem, řekl dovolací orgán.

Dle ruského práva
O výslech svědkyně J. I.  požádal státní zástupce v rámci právní pomoci ruskou stranu s žádostí o povolení účasti advokátů obviněných u těchto úkonů.
Generální prokuratura Ruské federace následně sdělila, že pokud se jedná o žádost ze strany obžaloby, pak dle právních předpisů Ruské federace není účast obhájců osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti u výpovědí svědků možná. Dožadující orgán musí takto provedený úkon podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních akceptovat.

Uvedené výpovědi byly provedeny v souladu s ustanoveními právního řádu Ruské federace, který účast advokátů při výslechu svědků v situaci, kdy jsou uvedené výpovědi učiněny z iniciativy obžaloby, tj. státního zástupce, nepřipouští. Lze tedy uzavřít, že také v případě výslechu svědkyně J. I. byl dodržen předepsaný postup. K uvedené námitce se ostatně vyjádřil již krajský soud, připomněl Nejvyšší soud.
Další námitky obviněného  nemohou být dovolacím důvodem, uzavřel NS. Proto dovolání Olega G. odmítl.

(3 Tdo 1093/2013)  (ns, vm)