Pomyslně lze teritorium obvodního oddělení rozdělit na dvě části, a to na českovelenickou a suchdolsko-chlumeckou.

„Českovelenická část má strategicky velmi významnou polohu a zajišťuje čilý příhraniční ruch, který zesílil nástupem nové politiky a otevřením hranice po roce 1989. To také přineslo městu České Velenice nový význam a rozvoj. České Velenice se nachází přímo na hranici s Rakouskem. Jedná se o město, které je rozděleno na dvě části státní hranicí. Jejím otevřením na sklonku roku 1989 začal nový vývoj celé česko-rakouské aglomerace a vznikla zde v rámci spolupráce společná průmyslová zóna – Hospodářský park České Velenice – Gmünd. Projekt slouží k rozvoji průmyslu a služeb v regionu,“ nastiňuje změny v uplynulých 20 letech vedoucí obvodního oddělení Martin Čalkovský.

Blízkost hranic

Pokračuje v tom smyslu, že právě blízkost hranic přináší i stinné stránky v podobě sexuální turistiky a zvýšeného nápadu trestné činnosti na území města, která má především majetkovou povahu. „Trvalým a těžko řešitelným problémem je prostituce na území Českých Velenic a rovněž velký počet kriminálně závadových osob a přistěhovalců z řad minoritní populace,“ říká Čakovský.

Na adresu vietnamské minority, která je ve městě hojně zastoupena, uvádí, že ta svým způsobem života nevnáší do zaběhnutého života města větší problémy. Rovněž trestná činnost v jejích řadách je spíše ojedinělá.

„Velké zastoupení má rovněž romská populace, která vnáší do města řadu problémů, jak na úseku veřejného pořádku, tak v oblasti trestné činnosti, především majetkové povahy a prostituce,“ doplňuje vedoucí oddělení.

Turistický ruch

Suchdolsko – chlumecká část obvodu je zcela jiného složení a problematiky. Nachází se na horním toku řeky Lužnice a na území CHKO Třeboňsko, kde je řada rybníků sloužících k rybolovu a k rekreační činnosti. V okolí vodních ploch jsou vybudována různá rekreační zařízení a soukromé chaty. Jsou zde i písková jezera, která zde vznikla vytěžením písku pro stavební účely a prostory se zalily poté vodou. I zde se koncentrují rekreanti.

„Z tohoto vyplývá, že tato část obvodu je zatížena rekreační sezonou, kdy zde dochází k přílivu rekreantů a v této souvislosti i k nárůstu trestné činnosti hlavně majetkové povahy. Je zde i řada cyklostezek, které jsou napojeny po otevření hranic i na trasy rakouské,“ popisuje Čalkovský.

Tři okrsky

Území obvodního oddělení je rozděleno na tři jednotlivé základní okrsky. Jedná se o Suchdol, České Velenice a Chlum, přičemž pro každý okrsek je určen jeden policista k územní odpovědnosti. Dále dle velikosti a charakteru okrsků jsou rozděleni i policisté, kteří zde zpracovávají přidělené trestní a přestupkové spisy a běžnou administrativu.

Pomoc obcí

„Vzhledem k tomu, že za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá veřejnost, je nezbytné, aby přijala svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Za tímto účelem byly i uzavřeny v rámci územního obvodu Suchdol nad Lužnicí s jednotlivými zastupiteli obcí takzvané koordinační dohody. Jejich účelem je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci a upravit její formy. Například spolupráce se strážníky městské policie v Českých Velenicích je na velmi dobré úrovni,“ vysvětluje Čalkovský.

Dalším principem služby v okrsku je výkon obchůzkové služby policistů se svěřenou odpovědností za daný okrsek. Policisté se zde zaměřují na preventivní působení, které spočívá v ochraně veřejného pořádku při pořádání různých kulturních a sportovních akcí, dohlížejí na bezpečnou cestu školáků jak do školy, tak ze školy domů, a to hlavně na přechodech pro chodce, pořádají besedy na různá témata v mateřských školách, základních školách a také mezi seniory.
Mezi jedny z nejdůležitějších preventivních opatření v současné době patří kontrola podávání alkoholu osobám mladistvým, a to v restauracích a na různých společenských akcích.

„V současném zimním období stojí za zmínku i preventivní kontroly odlehlých rekreačních chat, které jsou nyní opuštěné,“ uvedl Čalkovský. Policisté se vzhledem k blízkosti státní hranice zúčastňují i cvičení přeshraničního pronásledování, do kterého jsou zapojeny orgány policie Jihočeského kraje a Dolního Rakouska.

Trestné činy na Suchdolskku.

Seriál krádeží

Mezi větší případy, které se podařilo suchdolským mužům zákona objasnit, patří vykrádání aut.

„Dva pachatelé na lesní cestě u pískovny v Halámkách kamenem rozbili boční okno auta občana z Rakouska, ze kterého poté odcizili autorádio, volně odložený batoh s mobilním telefonem, cestovním dokladem a peněženky s finanční hotovostí. Při zadokumentování této trestné činnosti se policistům zdejšího oddělení jeden z pachatelů přiznal, že je zároveň s kamarádem i pachatelem dalšího skutku,“ vzpomíná Čalkovský.

Zloději totiž operovali i v Českých Velenicích, kde z oploceného areálu stavebnin odcizili zadní bránou terénní motorovou čtyřkolku. Cestou způsobili dopravní nehodu a z místa utekli.

„Při výslechu druhého z pachatelů se tento doznal k další trestné činnosti, a to, že v Českých Velenicích využil opilosti muže, který ležel na nákladové rampě prodejny potravin, a ukradl mu peněženku, mobil a platební kartu. Na tu se poté pokoušel marně vybrat finanční hotovost v různých bankomatech,“ vypráví šéf obvodu a pokračuje: „Aby věcí nebylo málo, závěrem se doznal ještě k případu krádeže vloupáním, kdy také v Českých Velenicích po rozbití okna kamenem vnikl do garáže a zde odcizil motorovou pilu.“

Volný čas

Policisté zdejšího obvodního oddělení nežijí pouze pracovními povinnostmi. Mezi sportovní akce lze zařadit fotbal a hokej. V hojném počtu sjíždějí i řeku Lužnici.  Nechybějí však ani kulturní akce a další činnost.