Uvedla, že panu F. byla 19. prosince 2008 při pracovní cestě s nákladním vozidlem ve Španělsku „dle jeho sdělení" udělena tamní policií pokuta 2096 eur. Podnik mu tuto částku téhož dne na jeho žádost zaslal prostřednictvím peněžní expresní služby, přičemž v souvislosti se zasláním musel uhradit i poplatek 2650 Kč. Žalovaný poté z těchto prostředků pokutu uhradil. Zaměstnavateli však vrátil jen 14 000 korun.

Čím byl povinen?

Okresní soud Plzeň–sever v dubnu 2013 žalobu zamítl a rozhodl, že společnost je povinna zaplatit žalovanému řidiči na náhradě nákladů řízení 19 445 Kč. Vycházel ze zjištění, že od 2. do 24. prosince 2008 vykonávali manželé zaměstnanci žalobce jako řidiči pracovní cestu tahačem s návěsem na území České republiky, Rakouska, Slovenska, Německa, Francie a Španělska. 19. prosince byla „posádce vozidla" uložena španělskými orgány pokuta za překročení povoleného limitu doby jízdy a nečerpání povinné bezpečnostní přestávky při vykládce a nakládce zboží ve firmě v Německu. Sankci posádka nebyla schopna uhradit, proto žalobce zaslal žalovanému na žádost „posádky" zmíněné prostředky, které byly použity na zaplacení pokuty. Firma je zúčtovala jako „zálohu na mzdu – pokuta"
Soud dospěl k závěru, že žalobce neunesl důkazní břemeno k prokázání tvrzení o vzniku bezdůvodného obohacení řidiče. Ten uvedl, že onoho dne ve Španělsku i tehdy při nakládce v Německu řídila vozidlo manželka. Žalobce, tedy s. r. o., nepředložil „záznamy tachografu vozidla a osobní a mzdové doklady" a ani nebyl schopen doložit, „který z řidičů a jakým způsobem provedl částečnou úhradu ve výši 14 000 Kč". Dovodil, že žalovaný nepřevzal 2096 eur bez právního důvodu, neboť právním důvodem byl „existující závazek jeho manželky (zaplatit pokutu) vůči žalobci".

Krajský soud v Plzni věc prvnímu stupni vrátil. Za zjištěného stavu má podle něj žalovaný řidič povinnost k vydání přijatého plnění, aniž by bylo rozhodné, jakým způsobem dále s převzatými finančními prostředky nakládal.

Zkoumat dohodu!

Proti tomuto usnesení podal řidič dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Namítá, že tím, kdo měl právní povinnost plnit, nebyl on, ale jeho manželka. On převzal finanční prostředky zaslané žalobcem jen proto, že mu nebyl zadržen řidičský průkaz, byl schopen dopravit se na nejbližší pobočku Western Union ve Španělsku a „fyzicky převzít zaslané finanční prostředky". Uvádí, že žalobce měl již před zasláním finančních prostředků od obou členů posádky informaci, že osobou, která má povinnost plnit, není žalovaný, ale jeho manželka.

NS úvodem konstatoval, že poskytnutí zmíněné částky nebylo plněním zaměstnavatele z pracovněprávního vztahu. Proto se měl soud prvního stupně zabývat tím, zda byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena dohoda (smlouva) o poskytnutí takové částky žalovanému, případně co bylo jejím obsahem, a zda z jejích podmínek vyplývala povinnost žalovaného 2096 eur vrátit i s náklady spojenými s jejím zasláním do Španělska. Byla-li taková dohoda (smlouva) mezi žalobcem a žalovaným uzavřena, měl soud práva a povinnosti z ní posoudit podle občanského zákoníku, popřípadě dalších občanskoprávních předpisů.

O bezdůvodné obohacení získané žalovaným na úkor žalobce by se mohlo jednat jen v případě, že by mezi účastníky nebyla žádná dohoda (smlouva) uzavřena, nebo kdyby byla uzavřená dohoda neplatným právním úkonem. Skutková podstata bezdůvodného obohacení podle občanského zákoníku, podle něhož se bezdůvodně obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám, by v projednávané věci mohla být naplněna jen tehdy, kdyby žalobce pokutu zaplatil přímo příslušnému orgánu, který ji uložil a jemuž měla být zaplacena. V takovém případě by bezdůvodné obohacení získal ten ze zaměstnanců žalobce tvořících posádku vozidla, kterému byla pokuta uložena a který ji proto po právu měl zaplatit sám, řekl NS.

Usnesení odvolacího soudu o vrácení věci prvnímu stupni bylo tedy správné. Dovolání řidiče proto NS zamítl. (21 Cdo 385/2014)