Ministerstvo vnitra se ztotožnilo s názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje a po provedeném správním řízení v únoru roku 2006 pozastavilo platnost nařízení města Loun (toto nařízení ukládalo povinnost vlastníkům přilehlých nemovitostí provádět úklid chodníků a zajistit tak jejich schůdnost).
Prostřednictvím ministra vnitra byl podán k Ústavnímu soudu návrh na zrušení pozastaveného nařízení, neboť navrhovatel měl za to, že povinnosti, které jsou uloženy vlastníkům nemovitostí, vybočují ze zákonného zmocnění, v důsledků čehož jsou povinnosti ukládány v rozporu s článkem 4 Listiny základních práv a svobod.

Soudci Ústavního soudu došli k závěru, že kritika napadeného rozhodnutí není důvodná a v listopadu loňského roku plénum Ústavního soudu návrh na zrušení nařízení města Loun odmítlo.
Odstraňovat závady ve schůdnosti místních komunikací například chodníků a zajistit tak v zimním období jejich schůdnost je povinností všech vlastníků nemovitostí, pokud jejich nemovitost hraničí se silnicí nebo místní komunikací.

Zákaz popele

V Jindřichově Hradci tato povinnost vychází z Nařízení města číslo 2/2003, které ukládá odstranit sníh, sněhovou břečku, náledí či zmrazky bez zbytkové vrstvy na celé šířce a délce chodníku. Přitom není povoleno používat jako posypový materiál škváru nebo popel.
Sníh by se měl ponechávat na okraji chodníku, není povoleno hrnout ho do míst, kde by vytvářel chodcům překážku – například u přechodu. Také lhůty jsou stanovené nařízením.

Chodník by měl být uklizen do sedmé hodiny ranní. Pokud vznikne závada ve schůdnosti místní komunikace (chodníku) v době od 7 do 20 hodin, měla by být závada odstraněna bez zbytečných průtahů. Vedle správně právní odpovědnosti – odpovědnosti za přestupek nebo správní delikt, chceme především upozornit na odpovědnost občanskoprávní – tedy oprávnění poškozeného uplatnit nárok na náhradu škody.