Město má k dispozici odbornou studii a hodlá se jí řídit. Bude však také potřebovat pochopení lidí.

Jelikož se jedná o materiál velkého a dlouhodobého významu, bylo zároveň uloženo radě města, aby se na jeho základě začala zabývat dílčími opatřeními. Postupné kroky ke zlepšení odpadového hospodářství však budou dále schvalovat jak radní, tak zastupitelé.
Jelikož má studie doporučující charakter, je na volených orgánech města, aby zvážily, které body a v jakém časovém horizontu budou realizovány, a to s ohledem na organizační i finanční náročnost.
„Je zde tlak na třídění odpadů, což bylo dosud spíš improvizací z podnětu občanů,“ uvedl místostarosta Alfred Němec. Právě doporučení studie ohledně rovnoměrného rozložení kontejnerových hnízd, která by lépe pokryla potřeby města s ohledem na třídění odpadu, se setkalo u zastupitelů s kladným ohlasem.
V této souvislosti poukázal zastupitel Josef Nejedlý, že město s 11 kilogramy separovaného odpadu na obyvatele a rok velmi pokulhává za celorepublikovým průměrem, který činí více než 36 kilogramů.
Dokument například dále doporučuje vybudování druhého sběrného dvora ve městě či centrální kompostárny.
Mezi zastupiteli zaznělo, že navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad však musí doprovázet také osvětová kampaň. V tomto směru se ozývaly ale také skeptické hlasy, které hovořily spíše o tom, že by občané více slyšeli na ekonomické zvýhodnění separace. Přesto je však evidentní, že v budoucnu se ve městě mnohé změní.
O tom, že ani občanům není otázka odpadů lhostejná, svědčí dopis čtenáře, který se zajímal o to, proč na sídlišti Hvězdárna se začátkem letošního roku zmizely hnědé kontejnery na bioodpad.
„Jednalo se o jednorázovou akci, které předcházela velká propagace. Lidé dostávali sáčky na bioodpad nejprve zdarma, pak si je mohli kupovat za jednu korunu. Efekt byl však minimální, v kontejnerech se objevoval nepatřičný odpad a obsah pak nebylo možné dále využít,“ vyjádřil se pro Deník místostarosta Němec.


A co vy? Jaký je váš názor? Právě pro vás je tu strana Čtenář – reportér! … 16