Jak uvádí členka sdružení Mařížský park Martina Havlíčková ve zveřejněném vyjádření, úprava koryta potoka a kácení šesti lip na potoce se realizovalo bez posouzení lipové aleje jako celku.

„Na pokácení lip nenavazuje příprava náhradní výsadby lip, tak jak je požadována národním památkovým ústavem i agenturou ochrany přírody a krajiny, a ostatní stávající lípy nebyly nijak prozatím ošetřeny a ani nebyly realizovány opatření dle návrhu agentury z loňského srpna," říká dále ve stanovisku Martina Havlíčková.

Cílem sdružení Mařížský park je revitalizace lipové aleje na potoku na základě posouzení aleje jako celku a plánu její obnovy projednaného s obyvateli Slavonic, tedy s jejími hlavními uživateli. „Jsme si vědomi, že některé stromy není již možné zachránit, a proto jsme nepodali odvolání proti vydanému rozhodnutí odboru životního prostředí 
v Dačicích z loňského října 
o souhlasu pokácet čtyři ze třinácti lip navržených městem Slavonice," doplňuje Martina Havlíčková.

Jak vysvětluje starosta Slavonic Hynek Blažek, lípy okolo potoka nejsou v dobrém stavu a dvě již spadly. Připouští, že ne vždy byla zřejmě údržba těchto stromů ideální, i když prořezávky město dělalo i v minulosti.

„Na Slavonickém potoce realizují Lesy ČR za využití dotace z Evropské unie protipovodňová opatření, na která jsme dlouho čekali," vysvětluje starosta. 

Protože se podle slov slavonického starosty Hynka Blažka v rámci revitalizace potoka dělají i úpravy břehů a stromy byly vysázené těsně u břehu, je více než jasné, že kořenový systém dostává zabrat.

„Město bylo v pozici buď nic, a nebo, pokud protipovodňová opatření chceme, tak nepůjde stavbu dokončit, aniž by to kořeny zasáhlo. V rámci úředního postupu se orgány životního prostředí vyjádřily k žádosti města na pokácení stromu na jedné straně potoka. V Dačicích odbor životního prostředí naznal i na základě připomínek občanského sdružení, že se kácet nemá. Město se odvolalo a kraj dal stanovisko, že s našimi námitkami souhlasí. Takže ještě stále není definitivně rozhodnuto. Není hotová ani stavba a investor zatím kácet nebude," popisuje současnou situaci slavonický starosta Hynek Blažek.

stanovisko Mařížského parku k situaci ohledně třinácti stromů:

Péče o lípy na potoku nebyla zajišťována pravidelně podobu několika desítek let. Tomu samozřejmě odpovídal jejich stav před opravou zídky potoka.
- V roce 2012 bylo vydáno rozhodnutí pro provedení opravy zídky a úpravy koryta. Součástí rozhodnutí bylo i pokácení 6 lip, které byly pokáceny při realizaci této opravy. Povolení k realizaci vydal Odbor životního prostředí v Dačicích .
- V březnu 2014 se 6 místních spolků obrátilo dopisem na zastupitele města Slavonice, aby iniciovalo řešení nevyhovující stavu městské zeleně ve Slavonicích a zároveň nabídlo svoji pomoc pro jeho řešení. Zastupitelé města na tento dopis doposud neodpověděli, ani dopisem a ani vyjádření zastupitelstva, jako orgánu samosprávy města.
- Dopoledne 28. 8. 2014 předali zástupci města „potok a lípy" Lesům ČR, aby zrealizovali projekt revitalizace potoka dle rozhodnutí z roku 2012.
- V poledne 28. 8.2014 bylo zahájeno místní šetření k správnímu řízení o pokácení 13 lip, tak aby byla vykácena celá jedna řada lipové aleje. Spolek Mařížský park, o.s. je účastníkem tohoto řízení. Toto řízení ještě nebylo ukončeno.
Pro upřesnění celého procesu:
Řízení probíhá na základě zákona, takže spolek byl na základě žádosti, která je každoročně obnovována, informován o zahájení řízení a přihlásil se k účasti v tomto řízení. Já, jako členka spolku, byla pověřena zastupováním spolku a pozvala jsem si k řízení své poradce obyvatelku z ulice Na potoku a ředitelku Slavonické renesanční občansky prospěšné společnosti (SRops), které má sídlo v této ulici. Proč jsme se k tomuto správnímu řízení přihlásili? SRops, někteří obyvatelé Slavonic a my jsme se obávali, že by mohlo dojít k nevratnému poškození aleje. V průběhu řízení mají účastníci právo seznamovat se s podklady řízení, případně je doplňovat a vyjadřovat se, ale o výsledku a postupu rozhodují orgány státní správy na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny.
- Jaký byl a je náš cíl: Revitalizace lipové aleje na potoku na základě posouzení aleje jako celku a plánu její obnovy projednaného s obyvateli Slavonic – s jejími hlavními uživateli. Přičemž jsme si vědomi, že některé stromy není již možné zachránit a proto jsme nepodali odvolání proti vydanému rozhodnutí ze dne 17.10.2014 Odboru životního prostředí v Dačicích o souhlasu pokácet 4 lípy z 13 lip navržených městem Slavonice 30.7.2014 ( jednání proběhlo 28.8.2014).
- Současný stav: Úprava koryta potoka a kácení 6 lip na potoku proběhlo bez posouzení lipové aleje jako celku, na pokácení lip nenavazuje příprava náhradní výsadby lip, tak jak je požadována NPÚ i AOPK, a ostatní stávající lípy nebyly nijak prozatím ošetřeny a ani nebyly realizovány opatření dle návrhu AOPK ze dne 28.8.2014.
• Další fakta a informace naleznete na www.eu-parky.eu .
Nejenom členové spolku, ale i mnozí obyvatelé Slavonic a samozřejmě i volení zástupci města mají zájem, aby přírodní i společenské klima zde bylo příjemné a doufám, že to do budoucna přispěje k společnému dialogu o společném prostoru. ⋌⋌Martina Havlíčková, Mařížský park