Je namontována rovněž technologie pro čerpací stanice, které budou splaškovou vodu z míst, odkud nemůže odtékat gravitačně, čerpat do výše položených kanalizačních řadů, aby se dostala do čistírny odpadních vod.

„Dokončení povrchu komunikací po výkopech kanalizace plánujeme na jaro, protože jsou velmi hluboké. Materiál tak musí po výkopech dostatečně sednout, aby opravené komunikace dále nepracovaly,“ informoval starosta Petr Nekut.

Uživatelé kanalizační sítě v rekonstruovaných ulicích, kde je oddělená kanalizace a oni jsou připojeni na splaškovou, do ní mohou vypouštět pouze splaškovou, nikoli dešťovou vodu.