Na středečním jednání zastupitelstva, které bylo mimořádně bouřlivé, se totiž nepodařilo přijmout jednoznačné rozhodnutí, kolik peněz a jakým způsobem město jednotlivým sportovním sdružením vyplatí.

Semínko sváru vyklíčilo po vystoupení tří řečníků z řad veřejnosti, kteří se k tomuto bodu přihlásili do diskuze Vladislava Svobody, Vladimíra Domina a Františka Dvořáka. Všechny tyto muže spojuje jediný sport, kterým je hokej. Výběrem sportovního náčiní však jejich shoda končí. V hradeckém mládežnickém hokeji totiž v současné době panuje velmi napjatá atmosféra, která vyústila až k demonstrativnímu odchodu několika trenérů v závěru loňského roku. Vladislav Svoboda, který přistoupil k řečnickému pultu jako první, poukázal na neprůhlednost organizační struktury občanského sdružení KLH Vajgar. Rodiče malých hokejistů, kteří platí za své dítě roční příspěvek ve výši osm tisíc korun, nemají prý například právo se seznámit s tím, kdo je vlastně předsedou sdružení a tajemstvím jim zůstávají i usnesení valné hromady či zprávy o tom, jak s jejich penězi sdružení nakládá.

„Tento spolek je však z devadesáti procent financován z veřejných peněz a příspěvků od rodičů," upozornil Vladislav Svoboda, který je sám otcem jednoho z hokejových svěřenců KLH Vajgar.

Příspěvky, které rodiče malých hokejistů v Jindřichově Hradci platí, jsou podle Vladislava Svobody nejvyšší v Jihočeském kraji.

Rozkol v hokeji

„Když vám tedy vyvstane povinnost platit takové peníze jako členské příspěvky občanskému sdružení, začnete se ptát, zda byste nemohli mít k dispozici jeho stanovy a vědět, kdo je jeho předsedou a členy správní rady.Odpovědi se však od vedení nedočkáte," popsal praktiky v KLH Vajgar rozhněvaný rodič. Zákonní zástupci tak prý nemají vůbec žádnou zpětnou vazbu, jak bylo s jejich penězi naloženo.

Přitom se jedná o informace, které v jiných městech běžně zveřejňují třeba i na internetu. Zhruba osmdesát procent rodičů se však s tímto stavem nemíní smířit a chtějí založit nové občanské sdružení, které by mládežnický hokej ve městě zaštítilo.

„Vzhledem k řečenému navrhuji, aby finanční prostředky, které mají být letos uvolněny pro KLH Vajgar, byly pouze ve výši padesáti procent a zbývající část by se uvolnila až po vyjasnění stávající situace," předložil svůj požadavek zastupitelům Vladislav Svoboda.

Na emotivní projev reagoval druhý přihlášený do diskuze, jímž byl výkonný ředitel hokejového Vajgaru a zároveň předseda jindřichohradecké sportovní komise František Dvořák. Tomu šlo přitom o hodně. Hokejisté totiž měli podle návrhu právě sportovní komise obdržet vůbec největší díl z rozdělovaných peněz. Z celkové částky 4,785 milionů se jednalo o 1,64 milionů.

„Rád bych řekl, že trenéři odstoupili ze svého rozhodnutí a nebyli v žádném případě odvoláni. Učinili tak dva týdny před Vánoci, což nemá v českém hokeji obdoby," ohrazoval se František Dvořák. Upozorňoval navíc na to, že pokud by došlo k založení nového občanského sdružení, neznamená to, že by se do něj mohla automaticky přemístit členská základna. Hokejisty by musel uvolnit jejich mateřský klub a musela by být zaplacená jejich tržní cena.

To však do určité míry popřel třetí diskutující z řad občanů, jímž nebyl nikdo jiný než bývalý úspěšný hokejista a současný trenér Vladimír Domin, který se jednoznačně postavil na stranu rodičů. „Pokud klub nezajistí svým hráčům po dobu jednoho roku účast v soutěži, nemůže jej podle stanov svazu držet," upřesnil Vladimír Domin.

Černé duše?

Vystoupení znesvářených hokejistů však bylo jen úvodem k sáhodlouhé diskuzi, třebaže možné řešení nastínil již v samém jejím začátku zastupitel Jaroslav Beran (ČSSD). Ten informoval, že touto záležitostí se již zabýval finanční výbor, který dospěl ke kompromisnímu návrhu. Pouze polovina peněz se měla v tomto momentě vyplatit všem žadatelům a město by ponechalo lhůtu šesti týdnů, během nichž by se mohla situace stabilizovat a jednotlivé kluby by lépe doložily svou členskou základnu.

„Zbylých padesát procent bude buď zastaveno, nebo vráceno do rezervy, to už je formální záležitost. Vyplacené klubům budou dodatečně po stanovené lhůtě, kterou budou mít na to, aby znovu předložily revidované podklady, zejména průhlednější seznam členů. Formulář by měl, jako už tomu bylo dříve, obsahovat jméno, příjmení, věk, výši zaplaceného členského příspěvku a podpis každého člena," popsal Jaroslav Beran návrh finančního výboru.

Část finančních příspěvků se totiž vypočítává podle počtu členů a někteří zastupitelé míní, že čísla se nemusí zakládat na zcela reálných základech. Michal Stach (ODS) poukázal na zjevný nesoulad právě u KLH Vajgar.

„Členská základna u hokejového oddílu, tak jak je uváděná, je 410 členů. Z nich má být 223 dospělých a zbytek připadá na mládež. Na tuto základnu byla vloni požadovaná finanční částka srovnatelná s letošním rokem, což vzbuzuje představu, že je tedy stejná. Pokud tedy bereme jen seniory, tak by to vystačilo na postavení zhruba deseti mužstev, pokud se tedy jedná o aktivní členy. Nevím, kde se tam vzali ti ostatní a připadá mi to přinejmenším podezřelé," podivil se Michal Stach.

Sportovní komise

Kritiku zastupitelstva si ale vysloužila i práce sportovní komise. Vojtěch Duba (TOP 09) v jejím složení dokonce vidí i jistý střet zájmů. „Jak můžeme dát na rozdělení peníze někomu, kdo je potom sám přijímá? To je to samé, jako kdybychom komisi pro výběrová řízení, kde jsou zástupci podnikatelů z regionu, hodili deset milionů a řekli: Tady se o to poperte," kritizoval Vojtěch Duba složení komise, v níž zasedají zástupci význačných sportovních klubů a jejímž předsedou je právě manažer Vajgaru František Dvořák.

Komise prý navíc zcela nerespektovala vlastní pravidla pro rozdělování, když značné části žadatelů ponížila vypočtenou sumu a tyto peníze posléze přidala například právě hokeji. Tělovýchovná jednota Slovan Jindřichův Hradec, u níž je to nejmarkantnější, tak tímto způsobem přišla o 95 tisíc korun.

Vojtěch Duba také poukázal na nepřílišnou aktivitu komise v jiných oblastech, než je přerozdělování peněz. Navzdory slibům z doby jejího ustanovení před čtyřmi lety, kdy se zavázala, že bude pracovat na nastolení směru, jímž se bude ubírat sportovní činnost ve měst, se kupříkladu v loňském roce sešla jen dvakrát. Jednou, když se jednalo o financích pro seniorské týmy, a podruhé, když bylo třeba rozporcovat peníze pro mládež. Těmto názorům popřál sluchu i starosta Stanislav Mrvka, jenž se s nimi částečně ztotožnil. „Jeví se tady taková záležitost, která by možná stála za zvážení. Vloni jsme se tady dohodli, že komise předloží na letošní rok nějaký nový návrh. Vzhledem k tomu, že žádný nepřišel, tak se postupovalo tak, jak se mělo. Já se čím dál více kloním k názoru, zda by nebylo nejlepší zrušit všechna pravidla i sportovní komisi a řešit to v budoucnu klasickým vypsáním grantu," komentoval spor Stanislav Mrvka.

Dotace nedostane nikdo

Společnou řeč nakonec zastupitelé najít nedokázali a ve věci financování sportovních klubů nezískal potřebný mandát ani jeden z návrhů. O celé záležitosti se tak bude znovu jednat za měsíc na další schůzi hradeckých zastupitelů. Otázkou však je, co bude dál, protože do té doby nikdo ze sportovců žádné peníze nedostane. Mnohé z oddílů, kterých se pře de facto ani netýkala, přitom dluží na nájmech za městská sportoviště. „Tady jsou v podstatě dvě možnosti. Buď sportoviště nebudou moci dále využívat a ta se jim uzavřou, nebo s nimi dojednáme nějaký splátkový kalendář a oni si peníze někde seženou," nastínil starosta Stanislav Mrvka.

Jiná možnost, než výplatu dotací pozdržet, však podle většiny zastupitelů nebyla možná. Vladislav Burian (SNK ED) říká, že by byl nerad, aby to bylo vnímáno jako něco proti sportu. „Myslím, že můžu mluvit za značnou část zastupitelů, když řeknu, že je nám líto, že se peníze pozdržely i dalším jedenácti manšaftům. Nelze ale akceptovat, abychom přehlíželi naprostou neprůhlednost jednoho z žadatelů," tvrdí zastupitel.

Sportovní komise porušuje pravidla, tvrdí zastupitel

 Ještě před samotným jednáním rozeslal hradecký zastupitel Otakar Kinšt (VPM) všem zastupitelům, v němž upozorňuje na to, že sportovní komise při návrhu rozdělení dotací porušila pravidla, které si sama schválila:

„Chci vás upozornit na nesrovnalosti v bodu č. 6 tohoto jednání Návrhu na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2014!

Předkládaný návrh zcela zásadně porušuje aktuálně schválená a tudíž platná pravidla pro poskytnutí těchto dotací. Podle nich se větší část (kolem 70 %) vypočítává pro jednotlivé žadatele dle schválených kriterií a oficiálních podkladů, platných ke 31. 12. minulého roku a dodaných na OŠMT v lednu tohoto roku. Zbylých cca 20 % se má přidávat některým žadatelům jako dorovnání reálných nákladů žadatele a cca 10 % zůstává na reprezentaci města, významné sportovní akce a mimořádné sportovní úspěchy. Tyto vypočtené částky nejsou uvedeny v návrhu usnesení zastupitelstva, ale jsou v přiloženém zápisu Komise Rady města J. Hradec pro sport a tělovýchovu ze dne 3. března 2014 jednotně konstatovány ve všech čtyřech návrzích členů komise ve druhém sloupci („Výpočet dotace 69 % z celkové částky 2014"). Navrhované částky dotací doporučené výše citovanou komisí ke schválení Radě města a následně Zastupitelstvu města (viz návrh na usnesení) porušují schválená pravidla tím, že ve třinácti případech z dvaceti žádajících subjektů dochází k ponížení oprávněné vypočítané částky řádově od jednoho tisíce až po 95 tisíc korun u TJ Slovan J. Hradec! Myslím, že bychom neměli připustit porušování schválených pravidel, ale naopak se zasadit o jejich dodržování, protože se přece jenom jedná o peníze občanů J. Hradce!"  Otakar Kinšt