Narušení drnu, které aktuálně na Čtyřicítce probíhá, je podle Petry Milerové z Českého svazu ochránců přírody důležitým typem zásahu, který podporuje konkurenčně slabé druhy. Tím dochází k udržování nebo zvyšování lokální biodiverzity. Tento typ managementu je plánován obvykle na různých nelesních stanovištích, zvláště pak na vlhkých a mokřadních loukách, rašeliništích, vřesovištích, písčinách, stepních trávnících, slaniscích, mezofilních loukách a pastvinách. Na zmíněné lokalitě je prováděn za účelem podpory populace vachty trojlisté, vrby rozmarýnolisté, zábělníku bahenního a a dalších.

"V současnosti se na lokalitě pracuje také na vyhloubení tří mělkých různě velkých tůní, z nichž největší bude mít plochu cca 150 m2 a maximální hloubku 120 cm. Tůně budou vyhloubeny těžkou mechanizací do konce listopadu a syceny budou jak průsakem, tak povrchovou vodou. Vybudování tůní na lokalitě podpoří zejména ohrožené obojživelníky čolka velkého a skokana ostronosého či drobnou vážku šidélko kopovité," pokračuje Petra Milerová.

Vytváření tůní a narušení drnu jsou součástí dlouhodobé péče o lokalitu. Její západní část vykoupil roku 2009 Český svaz ochránců přírody z kampaně „Místo pro přírodu“, čímž zamezil pokusu původního vlastníka o zalesnění a tím i zničení cenného biotopu, kterým Čtyřicítka bezesporu je. Jde o dobře zachované rašeliniště, které je obklopeno rozsáhlými smrkovými lesy. Kromě pozitivního vlivu na vodní režim je významné např. pro zachování rozmanitosti druhů rostlin a živočichů zdejší oblasti. 

Zmíněné aktivity na lokalitě probíhají v rámci realizace projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků, který je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. Projekt vede Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s partnery, kterými je 5 pozemkových spolků. Cílem zmíněného projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů.