Přibližně 1550 narkomanů v jižních Čechách injekčně užívá pervitin, kokain či opiáty. Ze závislosti mají narkomanům pomoci grantové programy, na které dává Jihočeský kraj každý rok několik milionů korun. Zároven mají tyto peníze odvrátit od drog další potenciální uživatele. O letošních grantech budou krajští zastupitelé zčásti rozhodovat zítra. Určí, kolik peněz půjde na grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. Požádali jsme proto krajského protidrogového koordinátora Marka Neruda o odpověď na několik otázek.

Z hlediska protidrogové problematiky v jižních Čechách obecně, dá se vyčíslit, kolik je nyní v jižních Čechách uživatelů drog (myslím nitrožilně aplikovaných třeba pervitin apod.)?
Těžko říci. Počet těch dlouhodobě užívajících drogy injekční formou odhadujeme už několik let víceméně neměnně na 1550 osob. Kolik je ale těch, kdo si to alespoň jednou zkusí? Skutečně nevím, podle čeho učinit nějaký kvalifikovaný odhad. Pro mnohé je první pokus takový zážitek, že už to víckrát nezkusí, někteří vydrží dlouhá léta v příležitostném, kontrolovaném užívání - ale obě tyto skupiny se pohybují mimo jakékoli intervence, tudíž se velmi obtížně dostáváme k věrohodným číslům.

A nějaký přibližný odhad?
Pokusíme-li se o odhad na základě celopopulačních průzkumů, můžeme říci, že alespoň jednou za život zkusilo pervitin, kokain nebo heroin (jiné opiáty) aplikovat injekčně přibližně 5 000 - 6 000 Jihočechů, kteří jsou dnes ve věkové skupině 23 - 69 let. Toto číslo vychází ze studie z roku 2006, čili od té doby nepochybně další lidé s touto zkušeností přibyli. Můj aktuální odhad - alespoň jednou za život zkusilo aplikovat zmíněné drogy injekčně přibližně 6 5000 osob v kraji.

Kolik peněz bylo v grantových programech rozděleno v posledních letech?
Na podporu protidrogové politiky prostřednictvím grantových programů Jihočeský kraj uvolnil v roce 2009 celkem 8 230 000 korun. Pro letošní rok je v rozpočtu kraje počítáno s částkou 5,9 miliónu korun. Důvodem je omezení výdajové části rozpočtu kraje s ohledem na předpokládané snížené příjmy kraje.

O jaké grantové programy se jedná?
Jedná se dva grantové programy – Podpora protidrogové politiky a Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
Co se týče konkrétně grantového programu Podpora minimální sítě protidrogových služeb, v roce 2009 tato částka činila 4,5 miliónu korun. Pro rok 2010 je plánována částka 2,4 miliónu korun.

Jak početnou skupinu lidí grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb asi „zasáhne“?
Lze odhadnout, že tyto služby nějak pomohou v konečném důsledku přibližně 2500 obyvatelům kraje (každoročně). Odhadujeme počet problémových uživatelů nelegálních drog (dlouhodobí injekční uživatelé opiátů nebo pervitinu) na zhruba 1550 osob. Z toho je jich v Jihočeském kraji asi 65 - 70 procent v kontaktu s výše popsanými službami. K tomu je ovšem nutno připočíst další osoby, jimž jsou tyto služby užitečné. Jiné skupiny uživatelů, rodinné nebo sociální okolí uživatelů nelegálních drog, u některých služeb ještě děti a mládež, což jsou účastníci preventivních programů atd.

Stoupá nebo klesá počet žadatelů o granty, kteří pak poskytují služby v rámci kraje?
Dá se říci, že je stabilní, jedná se o 11 žadatelů. Kraj sám Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje definoval a má zájem, aby fungovala. Za období od roku 2007 přibyla do sítě služeb pouze jedna služba, a to Drogová poradna Prevent.

Čemu přesně slouží a pomáhá tento grantový program, tj. na jakou skupinu ohrožených drogami je zaměřen a v čem jim pomáhá?
V podstatě se jedná o podporu služeb, které na úrovni kraje pracují s uživateli nelegálních drog. Jádrem klientů jsou obvykle buď aktuální injekční uživatelé pervitinu nebo opiátů (tzv. problémoví uživatelé drog) nebo bývalí uživatelé.
Stručně řečeno - jádrem pomoci je buď snaha najít s klientem služby cestu k opuštění životního stylu problémového uživatele drog. Nebo alespoň stabilizace jeho zdravotního stavu, než se k této cestě rozhodne. Nebo, v případě klientů v léčbě respektive doléčování, slouží příslušné služby k jeho podpoře v abstinenci.

Můžete blíže popsat nabízené služby?
Klientům pomáhají kontaktní centra, terénní služby, ambulantní léčba a podobně.

Mění se v posledních letech počet narkomanů v jižních Čechách?
Podle dostupných informací z terénu, ze srovnání s údaji za celou ČR a podobně můžeme konstatovat, že počet problémových uživatelů drog již léta setrvává na obdobné úrovni. Co se mění, je počet uživatelů konopných produktů, a obecně rekreačních uživatelů drog, v mladších věkových skupinách. Tady sledujeme nárůst.

Kdo je nejdůležitějším partnerem kraje v protidrogové prevenci?
V podstatě se dá říci, že na řešení této problematiky se podílí každý rezort či instituce, který pracuje s lidmi - ať už v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví, bezpečnosti, spravedlnosti nebo vzdělávání. V oblasti realizace praktických kroků v samosprávné působnosti kraje jsou naším nejdůležitějším partnerem obce a školy a školská zařízení - proto, abychom mohli realizaci jednotlivých konkrétních aktivit přesunout co nejblíže občanům kraje, aby z nich mohli mít bezprostřední užitek.

Na protidrogovou prevenci obecně i na zmíněný program pro Podporu minimální sítě protidrogových služeb ale má jít letos méně peněz než dříve…
Ano. Je to tak. To ostatně platí i pro jiné grantové programy kraje. Kraj prostě nemůže vydávat více finančních prostředků, než má k dispozici.

Může menší objem financí ovlivnit objem a kvalitu poskytovaných služeb?
Doufáme, že nikterak zásadně. Pochopitelně poskytovatelé služeb budou mít více starostí s finančním zajištěním služeb než v jiné roky, protože jak známo nedostatek finančních prostředků se bude týkat v roce 2010 všech veřejných rozpočtů, nejen toho krajského. Někde pravděpodobně dojde k redukci části poskytovaných služeb, ale k zásadnímu ohrožení podstaty snad nikde nedojde. A doufáme, že další roky budou příznivější než tento a rozsah a kvalita služeb se vrátí na potřebnou úroveň.