Jak hodnotíte výsledek šetření policie, je podle vás zjištěný počet adekvátní velikosti silniční sítě v kraji?
Nemám k dispozici materiál, který si nechala zpracovat Policie ČR, čili těžko se konkrétně vyjadřovat. Z obecného hlediska je nutné rozlišovat silnice I., II. a III. tříd a místní komunikace. Kde je nadbytečné a poškozené značení, kolik z toho na krajské silniční síti, jejímž správcem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje? Opusťme filozofické otázky, nicméně stále se budu držet v obecné rovině.

Na první pohled jsou to čísla poměrně vysoká, pokud ale vezmeme v potaz, že silniční síť v Jihočeském kraji  bez místních komunikací dosahuje délky zhruba 6200 kilometrů, přičemž řada  kilometrů vede přes zastavěná území obcí, nejeví se výsledek již tak tragicky.

Náklady na opravy značení. Za sebe však souhlasím dopravní značení zjednodušovat a na místech k tomu vhodných jej odstraňovat. Existují materiály (zpracované v zemích západní Evropy), které vyhodnotily dopravní situaci na vybraných místech po odstranění značení jako bezpečnější, nežli s ním. Samozřejmě to neznamená bezhlavě jej začít odstraňovat, faktem však je, že s houstnoucí koncentrací dopravních značek na jednom místě klesá jeho přehlednost.

Co se týče umísťování dopravních značek, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje není tím, kdo rozhoduje, je pouze účastníkem řízení. O umístění dopravního značení na komunikacích v naší správě rozhoduje místně příslušný silniční správní úřad po vyjádření Policie ČR. My jsme tím, který činí na základě vydaného rozhodnutí v daných lhůtách.

Máte jako správce komunikace nějakou zákonnou lhůtu k vyřízení oprav či odstranění?
Výměna či oprava poškozeného dopravního značení se děje po našem vlastním zjištění v rámci prohlídek silnic či po impulsu kohokoliv zvenčí, to je zpravidla úřadů či fyzických osob.