HOVOŘÍ K VÁM REDAKCE

Nezbývá nám mnoho času k planým slovům. Ubezpečujeme vás, všechny naše čtetnáře, že stojíme nadále za tím, co jsme psali od ledna, že stojíme bez výhrad za presidenem republiky SVOBODOU, za stranickým vedením Alexandra DUBČEKA. Za nikým jiným! Nevíme, zda vyjdeme zítra, jinak, než jsme dosud hovořili, mluvit nechceme. Nikdo z členů našeho redakčního kolektivu nezrazuje SVOBODU, DEMOKRACII, STÁTNÍ SUVERENITU. Nesouhlasíme s okupací našeho území. NIKDY SOUHLASIT NEBUDEME!

Co nám v této těžké hodině může pomoci

Píšeme tyto řádky se slzami v očích. Nikdy nám za posledních 28 roků nebylo tak těžko. Nyní máme v rukách jedinou sílu. Ukázat všem naší jednotnost v takových závažných otázkách, jakou je SUVERENITA NAŠÍ ZEMĚ!!!

Neprovokujte sovětská vojska, nedávejte záminku k žádné akci, k žádnému použití zbraní. Jen jednota nás může zachránit.

Zatím dostáváme první prohlášení organizací i závodů, která se staví za naši dosavadaní vládu a vedení.

ZACHOVEJTE KLID, BUĎTE UKÁZNĚNI! JEN V TOM JE ZÁRUKA UCHOVAT SI NAŠI SVÉBYTNOST.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny TJ, aby okresním výborům ČSTV okamžitě nahlásily, jeslti jejich tělocvičny, hřiště a ostatní zařízení nejsou obsazena cizími vojsky.

Slzy a odhodlání

Lidé ve frontách před obchody se chovali neobyčejně vážně a tiše. Zájem se soustředil kolem tranzistorů. A kolem paní z Prahy. Nebyla k utišení jak naříkala. Nechali na Vinohradech sedmnáctiletou dcerku a telefon i dálnopis už od rána nefunfuje. Co s ní tam je, je mladá, zbrklá a nerozvážná, u rozhlasu se střílelo…

Všichni jsme potřebovali slova útěchy. Mladá paní s jedním děckem u sukní (druhé má prý doma v kočárku) sáhka do kapsy a vytáhla a mimořádné vydání Jihočeské pravdy. Začala číst. Nahlas, pro všechny. Žádná agitátorka, obyčejná paní Dvořáková z krajské nemocnice, toho času na mateřské dovolené. Všichni pozorně poslouchali a pak se rozhovořili. Máme ještě svou vládu! Musíme být stateční! Takhle to přece nezůstane!

Paní v černém šusťáku začala o jakýchsi letácích. Rozhazovala je prý ta letadla ráno. Doporučovali nám Novotného. To prý je ten pravý představitel našeho lidu. Zasmála se celá fronta. A byl to zlý smích.

O kus dál, v Rožnově na konečné, jsme se postavili do řady automobilistů, kteří čerpali naftu. Paní Suchá u pumpy stačila na všechno. Vysvětlovat lidem, kteří přišli s kanystry, že jim nedá, jen do nádrží – vždyť tohlr je křečkování! A vyprávět , jak se s ní dnes ráno loučili cizí hosté.
Rakušané, Jugoslávci, západní Němci. „Vydržte!“ křičeli na ní z vozů, a „Držíme vám palce!“ Ta Jugoslávka prý přitom plakala…

PLÉNUM OV KSČ A OKRK V J.HRADCI

vyslovilo plnou důvěru L. Svobodovi a A. Dubčekovi. Ve svém stanovisku dále uvádí, že nemůžeme bezvýhradně souhlasit s oficiálním komuniké z Moskvy, které nám vnucuje nynější stav v ČSSR. Stojíme pevně za závěry XIV. mimořádného sjezdu KSČ.

Plně podporujeme nově zvolený ÚV KSČ, avšak trváme na okamžitém odchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachování naší suverenity. Obracíme se na komunistické a dělnické strany celého světa se žádostí, aby naši věc učinili předmětem jednání na celosvětové poradě, která by se měla urychleně sejít v Praze.

NOVÁ VČELNICE

Výroba v závodě Partex je plně konsolidována, textiláci mají dostatek surovin. Výpadky ve výrobě nahradí lidé v provozech v mimořádné sobotní směně.

NOVÁ BYSTŘICE

Na všech hospodářstvích státního statku zachraňují úrodu. Zbývá jim sklidit zrno asi z 1000 ha. V akci je 31 kombajnů, na pomoc přijeli stroje z jižní Moravy a z Třeboně. Statek nutně potřebuje pomoc – uvítal by zejména nákladní vozy na odvoz zrna od kombajnů.

HLASY Z OKRESŮ:
STOJÍME ZA LEGÁLNÍ VLÁDOU!

J.HRADEC - Od nočních hodin zasedalo předsednictvo OV KSČ a vydalo prohlášení k občanům okresu, ve kterém se plně staví za vládu Černíka, Smrkovského, parlament a presidenta republiky L. Svobodu. Sekretariát OV KSČ má spojení s celým okresem.

Neveselá legrace

O Češích se často říká, že si dovedou dělat legraci třeba i na šibenici. Důkazem toho jsou první vtipy na okupanty a podobné legrácky, jako např. šipky na sloupech elektrického vedení s nápisy: Leningrad 3km, tudy do Berlína a podobně. Dokonce se objevily malé letáčky čtvrtkového formátu, které doporučují vyměnit bibli za Švejka.

Také my máme zbraně. A máme jich dost: vtip – satiru – opovržení.

„Měli jsme vás rádi…“

Zasloužilý mistr sportu Jan Jindra z Třeboně, účastník tří olympijských her, poslal dopis sovětskému veslaři Juriji Tjukalovovi.Vyjímáme z něj:
„Ještě před několika dny se sešli s Tebou moji přátelé – veslaři ve Švýcarsku při společné olympijské přípravě. Já sám jsem se zúčastnil tří olympijských her a přestože patřím dnes už k veteránům, prožíval jsem přípravu na Mexiko s naší mládeží jako bych tam měl závodit i já.

S Tebou mě poutalo dlouholeté přátelství, rozuměli jsme si. Dnes spolupodepisuji výzvu Emila a Dany Zátopkových, aby vaši sportovci spolu se sportovci NDR, Bulharska, Polska a Maďarska nebyli na letošní OH připuštěni. Juro, snad mi věříš, že nejsem kontrarevolucionář. Stejně tak tě mohu ubezpečit, že u nás byl klid a pokoj až do 21.srpna. Juro, vyřiď toto moje a naše stanovisko vašim představitelům. Je nám všem strašně. Protože jsme vás měli rádi, protože naše vlast trpí.“

Jindřichův Hradec v 08.10 hodin

Přesně v 8 hodin 10 minut zastavil před budovou OV KSč vojenský automobil, z kterého vystoupili tři sovětští důstojníci a doprovodu důstojníků naší armády se odebrali do kanceláře tajemníka okresního výboru strany.

Sovětští důstojníci přešli netečně kolem stolku před budovou, na kterém jindřichohradečtí občané svými podpisy podporovali stanovisko OV KSČ, kterém se mimo jiné praví, že akt okupace je negací všech principů proletářského internacionalismu a bude mít zhoubný vliv na naši stranu a mezinárodní dělnické hnutí a že se v OV KSČ staví bezvýhradně za Dubčeka.

Průběh jednání je patrný z dalších řádků.
Hodinu a deset minut jednali tři sovětští důstojníci na OV KSČ v Jindř. Hradci. Po schůzce s představiteli okresního výboru strany a ONV, která skončila v 9,20 hodin, nás informoval o jeho jednání tajemník OV KSČ Jos. Valenta.

Sovětští důstojníci požadovali, aby obyvatelé okresu zachovali klid a nevyvolávali incident a nezapomněli zdůraznit, že přišli do ČSSR proto, aby zabránili kontrarevoluci. Podtrhli také, že se nenímí vměšovat do našich vnitřních záležitostí. Dostali odpověď, že že se jejich přítomnost na našem území je důkazem hrubého vměšování. Zástupci OV KSČ a ONV informovali sovětské důstojníky o vůli drtivé většiny občanů, kteří s okupací vyslovují rozhořčený nesouhlas. Na žádost jindřichohradeckých funkcionářů, sovětští důstojníci slíbili, že uvolní komunikace a stáhnou se do prostorů vyhrazených československou armádou.

V nejtěžších chvílích našeho národa

Snad jsou to na dlouhou dobu poslední řádky tohoto druhu k Vám, všem občanům Jihočeského kraje bez výjimky, slova ke straníkům i bezpartijním. Smutnou zprávu jsme obdrželi dnes časně ráno. Kolem 23. hod. překročila vojska varšavského paktu hranice naší republiky. Bez vědomí naší vlády, bez POŽÁDÁNÍ kohokoliv z našeho vedení, bez vědomí presidenta republiky.

KLID – KLID – KLID

Jen tato tři slova jsou nyní nejdůležitější. Nedejte záminku k nějakým provokacím proti sovětským vojskům. To je výzva naší vlády, našeho předsednictva. Pracujte klidně dále. Redakce Rudého práva vydala ráno v 6.30 hodin prohlášení, že se staví za provolání předsednictva v KSČ, stojí za presidentem Svobodou, za vládou. Provolání nám dalo i předsednictvo Jihočeského KV. Otiskujeme jej v tomto listě na jiném místě.

KLID A ROZVAHU
Prohlášení předsednictva JKV KSČ

Obracíme se na Vás ve velmi vážné chvíli. Společně s Vámi sledujeme vývoj politické situace, odsuzujeme porušení naší státní suverenity a ztotožňujeme se plně s prohlášením předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa.

V osobě presidenta Československé socialistické republiky, v naší vládě a vedení strany v čele se soudruhem Dubčekem vidíme své skutečné představitele.

Jsme přesvědčeni, že v tyto hodiny je nutné zachovat plně klid, rozvahu a nedat se strhnout k činům, které by situaci, již tak dost vážnou, dále nepříznivě ovlivnily. Zachovejme jednotu všech našich občanů. S klidem a rozvahou plňme pokyny všech našich řádně zvolených orgánů v místech. městech i na závodech. Nesmíme podlehnout panice. Buďme všichni, komunisté, příslušníci organizací Národní fronty, všichni občané na svých místech.

Touto rozvahou, jednotou vytvořme podmínky pro to, aby naše vláda a předsednictvo ústředního výboru mohly řešit tuto vážnou situaci ve prospěch našeho lidu a jeho socialistické budoucnosti.

V Č. Budějovicích 21.srpna 1968. Předsednictvo krajského výboru Komunistické strany Československa