„ÚZSVM ve spolupráci s Ministerstvem vnitra dohledal potřebná data k tomu, aby mohl být podán k soudu podnět k projednání pozůstalosti. V rámci dědického řízení pak majetek po zemřelé připadl státu jako odúmrť,“ informoval referent samostatného oddělení komunikace úřadu Slavomil Janov.

Vysvětlil, že podstatnou část majetku tvoří přibližně 4,5 hektarů zemědělské půdy a dalších 0,7 hektaru lesních pozemků. „Část plochy o výměře 1 361 m² byla v sedmdesátých letech minulého století zastavěna stavbou bytového domu s příslušenstvím se zahrádkami. Díky dořešení vlastnictví pozemků ÚZSVM nyní umožní jejich majetkoprávní sjednocení s bytovým domem a dalšími stavbami, k němuž v minulosti nedošlo,“ uvedl referent.

Co je odúmrť?
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.