Tento vnější projev vysokoškolského zařízení, jež vychovává manažery všestranně uplatnitelné ve všech oborech lidské činnosti, poněkud zastiňuje další mimořádně významné skutečnosti.

Dne 20. října 2009 totiž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo na základě příslušných zákonů Fakultě managementu VŠE akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management, a to na dobu platnosti do 20. října 2017.

Získáním oprávnění jmenovat vlastní docenty a profesory tak fakulta, která v tomto roce slaví 15. výročí svého založení, jakoby dospěla. S touto skutečností souvisí i práce na projektu, který byl podpořen z evropských fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; jeho cílem je podstatně inovovat strukturu studijních programů, obsah studia kladoucí důraz na důslednější propojení s praxí a zohlednění mezioborových přístupů.

Dne 6. listopadu se konají slavnostní promoce. Veřejnost je srdečně zvána k prohlídce nové budovy, jejíž provoz bude zahájen 1. prosince, a k návštěvě celodenního předvánočního trhu a kulturních akcí, jež připravili studenti fakulty na 3. prosince.

Oldřich Syrovátka,
proděkan fakulty pro vnější vztahy

Anketa: Jak se studuje v Jindřichově Hradci na fakultě?