Podle Petry Šelepové z městského úřadu zde dochází ke změně využití pozemku, kdy se dosud zemědělsky využívaná plocha změní v louku s několika remízky.

„Na lokalitě došlo v nedávné době k hluboké orbě a následnému uvláčení pozemku. Plocha je tak připravena pro sběr kamene a vytvoření kamenných snosů ve střední části plochy. Hromady sesbíraného kamení budou sloužit jako úkrytové prostředí pro mnohé druhy obojživelníků, plazů a drobných hlodavců. Na jaře příštího roku se plocha na několika místech osází stromy a keři. Bude zde vysázeno 51 stromů – lípy,duby, hrušně nebo javory – a 325 keřů – svídy, tavolníky a další,“ vysvětlila Petra Šelepová.

Podle jejích dalších slov je cílem biocentra vytvořit druhově pestrý pás připomínající původní meze v zemědělské krajině. "V průběhu letní sezóny se neosázené plochy pokryjí takzvaným zeleným senem dovezeným z předem vytipovaných lokalit v blízkém okolí. Pokud se uchytí alespoň část bylin, měla by vzniknout pestrá květnatá louka lákající mnoho druhů bezobratlých živočichů, především motýlů," doplnila.