Rok po volbách do zastupitelstva, ve kterých došlo ke změně vedení města, panuje v Lomnici nad Lužnicí atmosféra jen málo připomínající poklidný život jihočeského venkova.

Po nedávném vystoupení nové starostky Lomnice Ivy Novákové v Deníku, kde přibližovala městský rozpočet na letošní rok, obdržela redakce reakci Lomnického klubu nezávislých kandidátů bývalého starosty a současného zastupitele Karla Zvánovce.

Ve svém prohlášení se brání nařčení současné starostky, že obec byla bývalým vedením neúnosně zadlužena a vyčísluje projekty, které byly za jeho působení realizovány.

Zvánovcův článek s názvem Omluva Lomnického klubu nezávislých kandidátů byl před jeho uveřejněním poskytnut starostce Novákové se žádostí o vyjádření.

Tento text se následně bez vědomí Deníku nebo Karla Zvánovce objevil na internetových stránkách lomnické ČSSD společně s komentářem místostarosty Lomnice Romana Bílka. Jednalo se o bezprecedentní porušení autorského zákona i prosté lidské domluvy. O uveřejnění článku prý neměla starostka Nováková tušení a jednalo se o soukromou aktivitu místostarosty a zároveň předsedy sociálních demokratů Bílka, který má k dokumentům na radnici přístup.

„Článek pana Zvánovce jsem si přečetla a dospěla jsem k názoru, že se nejedná o upřímnou omluvu, ale prachsprostou provokaci. Celé je to vedeno snahou o zviditelnění, je to obyčejná samochvála, ve které se bývalé vedení snaží pojmenovat megalomanské projekty, kterými si v Lomnici udělalo pomník,“ tvrdí Iva Nováková.

Starostka je přesvědčena, že dopis není názorem bývalého vedení, ale že se jedná o soukromou aktivitu Karla Zvánovce, který se snaží pochlubit svými zásluhami.

Podle Novákové zdědila radnice dluh ve výši 50 milionů korun, který bude v nejbližší budoucnosti brzdit rozvoj obce. Jako příklad uvádí úvěr ve výši 31 milionů, který si město v minulosti vzalo na výstavbu obecních bytů.

S tímto však předseda LKNK zásadně nesouhlasí. „Půjčka, kterou jsme si na byty vzali, je naprosto samofinancovatelná. Za našeho působení bylo vystavěno sto bytových jednotek, díky čemuž přibylo zhruba dvě stě nových trvale hlášených obyvatel. Když spočítáme nájemné a daňovou výtěžnost, zjistíme, že každý takový občan přinese městské kase sedm tisíc korun,“ vysvětlil Zvánovec. To vedení města sice přiznává, jedním dechem však dodává, že při placení úvěru nezbudou již žádné peníze na údržbu bytů.

Spor o městské byty je však jen jednou z mnoha kauz, které v současnosti hýbou Lomnicí. Trestní oznámení padají jako na běžícím páse, výjimkou nejsou ani ostrá slova či anonymní udání osobního charakteru.

Společného jmenovatele mají však jednoho, a tím je naprosto odlišná interpretace problémů v podání současného a minulého vedení. Jen v jednom se obě skupiny shodnou, každá z nich se považuje za oběť zvůle, pomluv a nesmyslných trestních oznámení ze strany svých oponentů.

Redakce Deníku si vyhrazuje právo neuveřejňovat žádné další reakce v těchto kauzách. Oběma stranám byl dán dostatečný prostor k vyjádření a stránky novin nejsou veřejným fórem k vyřizování osobních sporů mezi lomnickými politiky.

Omluva Lomnického klubu nezávislých kandidátů občanům

Dopis do redakce Jindřichohradecké deníku zaslal bývalý starosta a současný zastupitel Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec

Na základě různých a trvale se opakujících prohlášení současného vedení města Lomnice nad Lužnicí ve veřejnoprávních mediích, především starostky města Ing. Novákové a místostarosty MUDr. Bílka se LKNK rozhodl veřejně omluvit občanům města za své dvanáctileté řízení města Lomnice nad Lužnicí a jeho neuvěřitelné zadlužení.

Omlouváme se především za to, že jsme:

vybudovali a zprovoznili dům s pečovatelskou službou

komplexně zrekonstruovali tři lomnická náměstí (vodovod, kanalizace, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení a zeleň)

zrekonstruovali v dezolátním stavu nacházející se historickou památku kostel sv. Václava pro společenské a kulturní akce

zrekonstruovali historickou budovu tzv. Staré radnice včetně knihovny, informačního centra a obřadní síně

zrekonstruovali budovy základní školy (krovy, střechy, výměna oken a celkové zateplení objektu s novou kotelnou)

komplexně zrekonstruovali bývalý Dům služeb Lomničan (školní jídelna, bufet, provozní prostory a 11 nových bytů)

zajistili rekonstrukci průtahové silnice I. třídy 1/24 pro bezpečný a plynulý provoz, včetně přilehlých chodníků, veřejného osvětlení, části kanalizace a vodovodu

vybudovali městskou čistírnu odpadních vod včetně hlavního přivaděče

vybudovali novou kanalizaci a vodovod v ulicích Sluneční, Nové Město, Třeboňské předměstí, částečně v ul. Sochorova, Nádražní, Sádecká

vybudovali bezdrátový městský rozhlas a metropolitní internetovou síť

Dále se omlouváme za to, že touto masivní výstavbou infrastruktury již naši občané nemají obavu z přívalových dešťů a následně vytopených sklepů a především za to, že jsme zajistili, aby naše město bylo zásobeno v dostatečné míře kvalitní pitnou vodou, a že v případě poruchy vodovodního řadu jsou úseky vodovodu rozděleny tak, aby poruchou bylo postiženo co možná nejméně obyvatel.

Že jsme také

vybudovali přes sto bytových jednotek, a že za dvanáctileté působení ve vedení města přibylo do našeho města přes 200 trvale bydlících obyvatel

že přijaté úvěry na výstavbu bytů jsou samofinancovatelné (nájemné, daňová výtěžnost na jednoho obyvatele cca. 7000 Kč, získané dotace na výstavbu)

-vybudovali kompostárnu a zavedli systém třídění odpadu

-zajistili změny Územního plánu a připravili lokality pro investory a individuální výstavbu

zahájili zpracování nového Územního plánu

zajistili dotaci na výstavbu Sběrového dvoru

zahájili postupnou výstavbu komplexně vybaveného sportovního areálu

vybudovali nové Informační a kulturní středisko a víceúčelový areál Farská louka

vybudovali kvalitní tým odborně zdatných zaměstnanců městského úřadu

rozvíjeli a prohloubili kulturní, společenský a spolkový život

Skutečně se omlouváme za to, že kronikář města dvacet let neplnil svoji povinnost a řádně nevedl kroniku města.

Neomlouváme se, respektive se nemusíme omlouvat za takové věci, jako je bezprecedentní vyvedení zastupitelů města policií ČR, udávání , hanobení a podobné praktiky.

Vážení občané, předložili jsme vám část aktivit bývalého vedení města, které stálo v čele jeho samosprávy od roku 1998 do roku 2010. Za tuto dobu bylo proinvestováno více jak 300 milionů Kč. Nemůžeme a ani nechceme zde popisovat každodenní mravenčí práci při zajištění záměrů, projektových záležitostí, vyplňování žádostí o dotace a v neposlední řadě náročnou realizaci získaných dotací. Bohužel současné vedení města místo zužitkování tohoto potenciálu a rozvojového vkladu nás neustále obviňuje, osočuje, svými vykonstruovanými a nepodloženými argumenty nás při každé příležitosti veřejně uráží a pomlouvá.

Lidé potlačující základní principy demokracie, slušnosti a morálky nejsou schopni přednést základní argumenty, aby mohli obhájit svá tvrzení. Naopak, na tyto zásadní atributy demokracie neustále útočí. Stačí porovnat argumentaci a údaje našich internetových stránek (www.nezavislalomnice.cz) například se stránkami místní organizace ČSSD včetně radničních Lomnických listů, které jsou zneužívány k propagaci a šíření jednostranných názorů a představ.

Vážení občané Lomnice nad Lužnicí. Omlouváme se.

Váš LKNK

Reakce lomnické starostky Ivy Novákové

Omluva Lomnického klubu nezávislých kandidátů občanům města je vnitřní záležitostí města Lomnice nad Lužnicí, a tudíž by neměla zatěžovat obyvatele okresu.

I čtenář neznalý poměrů pozná, že se nejedná o upřímnou omluvu, ale o provokace. Přesto vše jsem se rozhodla, že je slušností, abych na tuto omluvu reagovala.

Autoři článku (čelní představitelé dnešního sdružení LKNK) se v minulost aktivně podíleli na budování rozvinuté socialistické společnosti, kdy v rámci investičních akcí vznikla spousta nepotřebných „pomníků“.

Je přirozené, že chtěli v obdobných akcích pokračovat. Podařilo se jim dokončit i některé užitečné stavby, za což jim patří poděkování.

Nicméně uvažovali v duchu socialistického hospodaření a snad i svého působení za socialismu, které nepočítalo s tím, že vydané investiční prostředky mohou být příčinou významného zadlužení města Lomnice nad Lužnicí.

V okamžiku, kdy jsme byli zvoleni do funkcí, jsme poznali skutečnou výši dluhů města. Věděli jsme, že naší politikou musí být a bude snižování zadluženosti města, na které by doplatila budoucí generace občanů.

Bohužel tato politika oddlužování nám zatím neumožňuje pouštět se do velkých investičních akcí.

Samozřejmě tyto skutečnosti vyvolávají často i bouřlivé diskuze na zastupitelstvu.

Občané, kteří se účastní zastupitelstva, však dobře ví, že jednání zastupitelstva nebyla střetem zastupitelů za ČSSD a LKNK. Jednostranné výpady z řad opoziční LKNK jsou ale na pořadu vždy.

Přesto při jednání lomnického zastupitelstva jsou dodržovány demokratické principy, což dokazuje to, že žádné zastupitelstvo neskončilo předčasně a vždy bylo usnášeníschopné.

Jsem přesvědčena, že poté až město splatí své dluhy, může nastat okamžik, kdy zastupitelé za LKNK opět nastoupí na radnici a rozjedou velkolepé investiční akce, které opět zadluží naše město.

Ing. Iva Nováková starostka