Občanské Forum (dále jen OF) je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace naší společnosti. Za základní cíl OF považuje úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v naší zemi.

V našem okrese se upevňují pozice OF a jeho aktivisté se často ptají, jak mají dále pracovat, a na jaké věci se konkrétně zaměřit. Koordinační stávkový výbor OF v J. Hradci se tedy obrací na členy OF:

1. S aktivitou začínejte u sebe, na svém pracovišti. Hledejte nové cesty, usilujte o odstranění chyb, o kterých již dlouho víte.

2. Rozšiřujte kolektiv OF, zapojujte nové členy fóra, aby náš program přijalo za své co nejvíce lidí ve vašem okolí. Žijeme v zemědělském kraji. Lidé na venkově nemají takový přístup k informacím o naší práci jako ve městech. Je třeba šířit program OF a získat pro něj občany i v malých obcích. Rozšiřujte materiály OF, které získáte v centrech a zpětně informujte centra o vaší práci.

3. Vyžadujte na všech organizacích, se kterými přicházíte do styku, aby OF respektovaly jako rovnocenného partnera a plnily vaše požadavky směřující k zlepšení organizačně pracovních podmínek OF.

4. Nebojte! Jste svobodní lidé. Udržujte nezávislost a akceschopnost stávkových výborů, což je zárukou, že své požadavky budete kdykoli schopni aktivně podpořit!

5. Podporujte program OF (viz Programové prohlášení OF – CO chceme), ale snažte se také na těchto zásadách vypracovávat konkrétní programy pro zlepšení různých oblastí ve vašem okolí. Tím nejlépe upevníte pozice OF po celém území republiky.

6. Cílem snah OF není jenom plná demokracie, ale také celkový úspěšný rozvoj našeho státu. Zjišťujte, jaké existují a existovaly návrhy na zlepšení a co stálo v cestě jejich realizaci.

7. Vyvrcholením naší činnosti by měly být nejen svobodné volby, ale hlavně uvědomělá účast celého národa v těchto volbách. Nastává tedy období politické práce, jejímž cílem je připravit veškeré obyvatelstvo na politickou zodpovědnost při vlastních volbách. Tato zodpovědnost byla dosavadními formálními volbami silně potlačena a je třeba mít jistotu, že k svobodným volbám přistoupí občané, kteří vědí, co chtějí.

8. Velice citlivá je oblast probíhajících personálních změn, které jsou na určitých místech nezbytné. Byrokratické centrum se opíralo o aktivní souhlas některých lidí v rozhodujících funkcích po celé republice. Mnozí svých funkcí zneužívali k osobnímu prospěchu, mnozí na tyto funkce nestačili. Je třeba vše pečlivě a kompletně zvažovat, protože malé město či vesnice nemá lidí nazbyt a nemůžeme si dovolit ztrácet odborníky. Distancujte se tedy od osobních důvodů a sporů a pokládejte vždy na první místo kvalifikaci, schopnosti a morální profil daného pracovníka.

Výrobní sféra má v těchto personálních otázkách jiné podmínky, než sféra ideologické a metodické činnosti. V ideologických oblastech by bylo těžké nadále pracovat s lidmi, kteří svou činností přímo podporovali tendence, které vedly k devastaci veškerých společenských hodnot.
Buďme však velkorysí a v případě odchodu lidí z funkce jim umožněme, aby se mohli dál podílet na rozvoji společnosti a aby ztrátou funkce netrpěly jejich rodiny. Projevme svou občanskou uvědomělost a umožněme těmto lidem žit v plné občanské důstojnosti. Důsledně je třeba hlídat další upevňování politických, náboženských a občanských svobod. V žádném případě nelze dopustit sebemenší negativní dopad současných událostí na mladou generaci, ze které by jinak mohla vyrůst nová potlačovaná mládež, která by nám za dalších dvacet let „odzvonila“ klíči tak, jako to učinili dnešní studenti 17. listopadu 1989.

Ivan Emr – mluvčí

#nahled|https://g.denik.cz/5/40/jh_stit_vyloha_1118_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/5/40/jh_stit_vyloha_1118.jpg|Výloha obchodu Zverimex v jindřichohradecké Panské ulici v roce 1989 byla centrem informací. #