„V okolí Domanína jsou na místech s odlišným rostlinným pokryvem, jako je například zmeliorované obilné pole či pasená louka, rozmístěny meteorologické stanice, které měří teplotu a vlhkost ve dvou úrovních, a to ve 0,3 a 2 metrech, dopadající radiaci, směr a rychlost větru, půdní vlhkost a 10 půdních teplot,“ vysvětlil zastupitel Vladimír Jirka.

Hodnoty jsou podle jeho slov zaznamenávány, přenášeny po GSM/GPRS síti do počítače a archivovány v databázi.

Z naměřených dat lze určit energetickou bilanci v místě meteostanice, tedy jaká část z dopadající energie slunečního záření se odrazí, kolik energie ohřívá půdu, kolik je uloženo do změny skupenství vody na páru a pouze nepatrná část dopadající energie, okolo procenta, se přemění fotosyntézou v zelených listech na biomasu. Jedná se o zcela novou metodu dálkového průzkumu země.

Proč vzducholoď nad Domanínem?

V rámci řešení projektu „Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity“, který je součástí Národního programu výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhalo v okolí Domanína u Třeboně snímkování krajiny termovizní kamerou ze vzducholodě.

Cílem řešitelského týmu - ENKI, o.p.s. z Třeboně a Ústav přístrojové a měřící techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze je pro různé biotopy (les, produkční meliorované pole, nemeliorovaná louka s vodotečí, mokřad, případně umělý mokřad, mělká vodní nádrž, intravilán obce) na měřitelném území o rozloze několika km2 objektivně popsat tok energií a pohyb látek. Na základě těchto dat určit souvislosti mezi energetickými procesy a ekologicky charakterizovaným stavem jednotlivých biotopů (popis biodiverzity).

Zjištěné skutečnosti uplatnit při formulování zásad monitoringu a výsledky posoudit z hlediska setrvale udržitelného využívání krajiny. Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí je trvale udržitelné využívání krajiny. To předpokládá především vyrovnanou energetickou a látkovou bilanci bez vážnějších výkyvů. Zásadní vliv na krajinu a klima má distribuce energie na rozhraní zemský povrch - atmosféra.

Dnes je známo, že významnou roli v přerozdělení energie hraje voda, resp. latentní teplo vodní páry. Energie v přírodě má mnoho podob a forem, které většinou nejsou měřitelné přímo, ale dají se vystopovat a dopočítat prostřednictvím měřených fyzikálních veličin jako např. teplot, vlhkostí, rychlostí větru, vody apod. V energetické bilanci existuje pouze jedna veličina, kterou člověk nemůže svým počínáním ovlivnit - příkon zářivé energie Slunce, který je v roční sumě na planetu Země konstantní a zářivý tok dopadajícího slunečního záření dosahuje hodnotu cca 180 000 TW, což v našich podmínkách představuje energii 1,1 -1,2 MWhod/m2 za rok s odchylkou 2 procenta.

V okolí Domanína na místech s odlišným rostlinným pokryvem (zmeliorované obilné pole, pasená louka, mulčovaná louka, intravilán obce) jsou rozmístěny meteorologické stanice, které měří každých následující hodnoty: teplotu a vlhkost ve dvou úrovních 0,3 a 2 m, dopadající a min.enou radiaci, směr a rychlost větru, půdní vlhkost a 10 půdních teplot. Hodnoty jsou zaznamenávány, přenášeny po GSM/GPRS síti do počítače a archivovány v databázi. Z naměřených dat lze určit energetickou bilanci v místě meteostanice, tj. jaká část z dopadající energie Slunečního záření se odrazí, kolik energie ohřívá půdu, kolik energie je uloženo do změny skupenství vody na páru a pouze nepatrná část dopadající energie, okolo 1 procenta se přemění fotosyntézou v zelených listech na biomasu.

Pro zjištění energetické situace v okolí meteostanic – kalibračních bodů byla použita termovizní kamera, umístěná na řiditelné vzducholodi.

Vzducholoď zkonstruovali a obsluhují pracovníci společnosti AirshipClub.com, která má svoji základnu na Strojní fakultě ČVUT Praze. Vzducholoď má délku 8 m průměr 2,5 m a je schopna nést měřící přístrojové vybavení do hmotnosti 5 kg. Vzducholoď je vybavena unikátním navigačním zařízení a je schopna látat podle GPS souřadnic v dosahu několika kilometrů a opakovaně nalétnout na měřené body.

V Domaníně bylo opakovaně létáno po trajektorii, která spojovala jednotlivé měřící stanice – kalibrační body. Délka dráhy každého letu byla okolo 5 km, výška 200 m, pracovní rychlost okolo 7 m/s. Létalo se po tři dny od cca 8 do 15 hodin v intervalu jedné hodiny aby, byla zaznamenána dynamika ohřevu půdy v průběhu dne. Jedná se o zcela novou metodiku dálkového průzkumu země která si určitě brzo najde široké uplatnění.

Vladimír Jirka