Je to totiž naše poslední setkání. No, dosti chmurných myšlenek a vydejme se na cestu.
Tím posledním kostelem je Maří Magdalena. Dnes jen kaple, ale kdysi nejdůležitější a zřejmě i první kostel ve městě. Začátkem 13. století ho nechal vybudovat první pán na Hradci, Jindřich, který k nám povolal Řád německých rytířů jako duchovní správce farnosti. Jelikož tento řád byl původně špitální, nařizuje Jindřich mnichům vybudovat u kostela špitál pro dvanáct nemocných. Když tento řád Hradec opustil, kostel začal chátrat a koncem šestnáctého století byl téměř na spadnutí.

O jeho záchranu se zasloužila paní Kateřina z Montfortu, která přiměla svého muže Adama II. z Hradce povolat jako duchovní správce do města jezuity. Pan Adam, snad pro svou vrozenou nerozhodnost, snad pro to, aby měl od milované ženy klid, ji ve všem poslechl a nakonec jezuitům uznal patronátní právo nad všem i kostely ve městě. Paní Kateřina byla navýsost spokojena, ne ovšem tak Hradečtí. Těm se líbilo pramálo, že si jezuité začali nárokovat právo téměř na vše a že se v kostelích má kázat jen německy.

A tak když došlo k tomu velkému neštěstí roku 1615, zachovali se měšťané prapodivně. Co se tenkrát stalo? To, co bylo v našem městě snad už běžnou záležitostí. Samozřejmě, že oheň. Vypukl v semináři, který byl od roku 1594 součástí sv. Maří Magdaleny. Krom semináře ohni padlo za oběť děkanství, kostel, jezuitská kolej, pivovar, mlýn U čtrnácti a 70 domů.

A jak se zachovali Hradečtí? Nebudete tomu věřit, ale když viděli, jak jezuitům hoří majetek, tvářili se celkem spokojeně. Prostě jen stáli a tiše se usmívali. Když byl oheň v nejlepším, přiběhla paní Kateřina se svou dcerou Lucií Otýlií a nejprve žádaly, pak i prosily, aby lidé hasili. Nic platné. Dokonce šla i zvěst, že jezuitům majetek někdo zapálil. Ale šetřením se zjistilo, že šlo o nešťastnou náhodu. Jednou z verzí příčiny požáru byla i možná neopatrnost místního kuchaře.
Hradečtí se sice bavili, ale úsměv na rtech jim brzy zamrzl. Pan Vilém Slavata, který byl v té době již vladařem na Hradci, zabavil měšťanům majetky a kostel od základů postavil znovu. Roku 1651 byla vystavěna i věž, která byla prý stejně vysoká jako na kostele hlavním.

Této události se už bohužel hlavní ochránkyně sv. Maří Magdaleny a bratří jezuitů, paní Kateřina, nedožila. Zemřela roku 1631 ve svých požehnaných sedmdesáti šesti letech. Myslím, že zdi hradeckého sídla nikdy nezažily zbožnějšího a obětavějšího člověka. I když je pravdou, že byla „mírně“ fanatická. Ve své dobročinnosti šla tak daleko, že ve své blízkosti vůbec nestrpěla hladovějícího chudáka. Ne, že by je od sebe odháněla. Právě naopak. Pokud se při hostinách některý vyskytoval pod okny hradu, doslova vyletěla od stolu a házela oknem ven pokrmy panské tabule. Musím popravdě říci, že někdy sáhla vedle a hodila třeba i tác. Bohudíky, všichni žebráci její počínání přežili. Ale ani při své zbožnosti se nenechala zahanbit. Její fraucimor byl při každodenních modlitbách naprosto zoufalý. Dokázala klečet v tichém ustrnutí i sedm hodin v kuse!

Pokud by paní Kateřina žila ještě šestero dalších let, dočkala by se té nejdůležitější události v historii sv. Maří Magdaleny. Od chvíle, kdy se Ondřej Bartoloměj Fizírek stal hradeckým proboštem, nosil v hlavě jednu neodbytnou myšlenku. Jindřichův Hradec, tak starobylé a významné město, a nemá svého patrona? Jeho veliká snaha o zaplnění této mezery měla nakonec úspěch. Roku 1637 obdržel Hradec ostatky Hippolyta Římského. Za veliké slávy je dal probošt Fizírek dopravit do kostela sv. Maří Magdaleny.

A než sláva a lesk kostela pohasne, pohleďme ještě na jednu důležitou událost. Nedlouho před svým skonem napsal již osmdesátiletý pan Vilém Slavata svou závěť. V ní se, krom jiného, také zmiňuje o tom, jak s ním má být po smrti naloženo. Chtěl spočinout beze všech slavností a okázalostí do kostela sv. Maří Magdaleny, kterou, jak píše právě v závěti, považoval oprávněně za své dílo. Odešel 19. února 1652 jako první, ale nejvýznamnější Slavata na Hradci. A přání, vyslovené v závěti? Splněno nebylo, neboť jezuité vystrojili Vilémovi honosný, nákladný pohřeb. Myslím, že to bylo právem, protože zásluhy pana Viléma nebyly malé.

Pak už postihovaly sv. Maří Magdalenu jen nepříjemnosti. Tím, že byl roku 1773 zrušen jezuitský řád, stala se vlastně nepotřebnou. O tři roky později byly ostatky svatého Hippolyta v tichosti přeneseny do hlavního kostela města a u sv. Maří se konaly vojenské mše.

Koncem 18. století šel kostel, jako mnoho jiných hradeckých, z ruky do ruky. Až skončil u měšťana Františka Fidela Tognia, který po požáru roku 1801 dal kostelu novou střechu a nechal zbořit onu monumentální věž, na kterou byl pan Slavata tolik pyšný. Kosti mrtvých z krypty pochoval u svaté Trojice. Pak kostel prodal vojsku. Dlouhou dobu potom kostel sloužil jako skladiště soli.

Je vlastně velice smutné, jak některé hradecké kostely dopadly. Dříve veliké chlouby svých patronů, někdy i příčiny neutuchajících sporů a pak osamělé, nepotřebné, ne již příbytky Boží, ale jen budovy. Odsvěcené, zbytečné, ponížené. Některé po čase znovu ožily, některé dál chátrají.
Ale to bychom končili opravdu smutně. A to věru nechci. Proto bych Vás raději někam pozval. Přijďte se někdy podívat na některý z nich. Třeba právě na ten první, ve kterém naše putování začalo. Stačí se chvíli zastavit a třeba se jen dívat. Všichni ti, o kterých jsme si vyprávěli, tímto kostelem denně procházeli. Možná je tam uvidíte. Možná tam uvidíte i mne. Dveře jsou otevřeny stále.

Váš Jeronymo Altano de Pozzi, narozen v Itálii, ve Venzone domovem v Čechách, v Jindřichově Hradci.

Zdroje: Arch. Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce;
F. Rull, Monografie města Hradce Jindřichova

Marcela Handlová