V té době mě ani ve snu nenapadlo, že Pavel za pár let zemře a zároveň, že tajemství krypty v severní lodi bude vyřešeno poměrně kuriózním způsobem.

Vlastní „průzkum“ se stal jednou z hradeckých událostí závěru roku 2009, která však vybočovala z běžného rámce zdejšího koloritu. Vše začalo na přelomu října a listopadu v souvislosti s opravou dlažby před oltářem sv. Anny, které se ujal místní akademický sochař Vladimír Krninský se svými dvěma pomocníky. Než však sestoupíme do této barokní krypty, dovolte mi nejprve několik vět o vlastním kostele a jednom archeologickém výzkumu v jeho okolí.

Kostel Nanebevzetí P. Marie neodmyslitelně patří ke zdejším dominantám, a to nejen z pohledu vizuálního, mimo jiné díky 68,3 m vysoké „bílé“ věži se 153 schody a výhledem z ochozu v nadmořské výšce 513 m nad mořem, ale i své poměrně pestré historii. Ta začíná výstavbou jižní lodi kostela nejspíše po polovině 14. století, následně dostavbou hlavní a posléze lodi severní na počátku 15. století. Tím vzniklo gotické trojlodí, do kterého byly postupně uloženy ostatky několika Pánů z Hradce a další místní vrchnosti, avšak také sv. Hippolyta, patrona našeho města. Většina turistů však zná kostel především díky patnáctému poledníku, který jej protíná při severozápadním závěru ve směru ke Kozímu plácku.

Největší pohromu stavbě způsobil ničivý požár 19. května 1801, po kterém byl na řadu let „postaven mimo provoz“. Dokonce se zde v roce 1809 po určitou dobu uskladňovalo erární seno a sláma. Až nákladné finanční opravy umožnily od 1. ledna 1811 objekt opět používat k církevním obřadům. Kostel je spjat i se dvěma významnými hudebníky. Kolem roku 1633 s Adamem Michnou z Otradovic, o přibližně dvě stě let později s mladým talentovaným Bedřichem Smetanou. V současné době můžete objekt navštívit během pravidelných bohoslužeb či aspoň zhlédnout přes kovovou mříž u západního vstupu do hlavní lodi.

Výzkum roku 1993

Z historie je zřejmé, že k této církevní stavbě patřil hřbitov, který se však do dnešní doby nedochoval. Ten se nám podařilo dosti podrobně prozkoumat v prvé polovině devadesátých let minulého století, kdy v okolí kostela probíhaly četné terénní a stavební práce. V roce 1993 jsme zde s kolegou archeologem PhDr. Pavlem Břicháčkem z Plzně provedli zjišťovací výzkum, který přinesl řadu zajímavých poznatků.

Postupně jsme odkryli několik torz nejrozmanitějších základů zaniklých objektů vystavěných z lomového kamene za použití malty, které byly původně přístavbami kostela. Ty postupně vznikaly a zanikaly v rozmezí 15. až 19. století. Výzkumem jsme dále zachytili četné množství lidských kosterních ostatků, jejichž největší koncentraci jsme prokázali při jižním obvodu kostela. Jednalo se o skelety mužských i ženských jedinců, uložených díky kompaktnímu podloží tvořeném pískovcovou skálou, v mělkých jámách. Neporušené hroby jsme objevili pouze ojediněle. V převážné většině jsme odkryli druhotně poškozené lidské skelety bez hlav, částí trupu či nohou, u kterých nebyla žádná hrobová výbava a většinou ani prokázány doklady rakví. Vše bylo v pozdním středověku a novověku vyvoláno především nedostatkem místa a faktem, že kolem kostela byli pohřbíváni především chudší lidé, nejspíše v obyčejných pytlích.

Oprava krypty 2010

Jak už jsem se zmínil v úvodu, za objev krypty v dobrém slova může akademický sochař Vladimír Krninský se svými pomocníky. Jeden z nich se totiž během opravy dlažby před oltářem nedobrovolně propadl do zmíněné podzemní prostory, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Díky finanční podpoře od města J. Hradec a státní dotaci z Programu regenerace městské památkové rezervace J. Hradec pro rok 2010 bude opraveno uvedené místo posledního odpočinku sedmi zesnulých. Po řadě odborných konzultací s vedoucím památkářem našeho regionu PhDr. Milanem Burešem se vše rozběhlo na plné obrátky.

Stavební práce byly zahájeny v dubnu a provádí je jindřichohradecká firma SIKK. Právě s pomocí jejich zaměstnanců byly z torza krypty vyzvednuty rozpadlé dřevěné rakve. Překvapilo nás, že tento objekt byl využit pouze z části. Rakve byly uloženy ve střední části a pravé polovině této místnosti, a to tři velké, dospělé, na sobě, kolmo na ně pak čtyři dětské, orientované východ – západ.

Cílem sondáže bylo prokázat, v jaké úrovni se nachází základy původního gotického objektu. Z tohoto důvodu byla rozebrána část hliněné podlahy krypty, posléze násypu pod ní a teprve v hloubce 320 cm pod úrovní současné kamenné dlažby kostela se nám podařilo objevit hledaný základ.

Prokázali jsme také, že krypta měla již delší dobu z větší části propadlou cihlovou klenbu, popraskané obvodové zdi a především se nikde nedochoval byť jen v torzu vstup do tohoto podzemí či nezbytné větrací průduchy. Rakve byly jednoduché, bez barevné výzdoby. Díky vlhku a v důsledku toho došlo k rozpadu koster. Pokud se nám nepodaří dohledat další nezbytné indicie v archivu, jejich pohlaví a dataci uložení do krypty budeme moci určit pouze na základě objevené početné hrobové výbavy.

K nejčastějším nálezům patřily křížky a medailonky, růžence, ale také fragmenty kožených bot, obleků, skleněné knoflíky či dokonce jednoduché miniaturní dětské náušnice a ozdoby, které lze předběžně datovat do poloviny 17. století. Uvedené dobové artefakty již obdržel konzervátor našeho muzea Luděk Fiala, který se pokusí předměty zachránit před jejich rozpadnutím. Osobně pak doufám, že vás s výsledky této archeologické a památkové práce budeme moci časem seznámit na výstavce v Muzeu Jindřichohradecka.

Chcete-li se dozvědět více o této ojedinělé záchranné akci ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie v J. Hradci, nenechte si ujít celostránkovou reportáž v Deníku, která vyjde již v úterý 27. dubna.

(Za pomoc s výzkumem děkuji Vítu Kotyzovi, Josefu Farkasovi, Filipu Doškáři a Radku Vlčkovi.)

Vladislav Burian