Jihočeský kraj podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích v srpnu. Soud žalobu přijal a rozdělil ji do dvou jednání. Nyní se čeká na termín zahájení jednání, a protože už žalobu obdržely i Správa NP Šumava a Ministerstvo životního prostředí jako žalované strany, kraj text žaloby zveřejnil.

Nová zonace Předjednávání návrhu nové zonace začalo v roce 2018 a první návrh byl zveřejněn 22. ledna 2019. Před hlasováním v radě parku vypořádala Správa Národního parku Šumava stovky připomínek od veřejnosti i samotných členů rady parku. Pro návrh nakonec hlasovalo letos 7. června 29 z 41 přítomných členů Rady NP Šumava, čtyři členové byli proti, osm se jich zdrželo. Návrh veřejnost najde na webu npsumava.cz.

Kraj přitom ve svém návrhu nepožádal o předběžné opatření, kterým by odložil vyhlášení vyhlášky o nové zonaci do doby, než soud rozhodne. „Jihočeský kraj uvažoval o použití tohoto krajního prostředku, nicméně po prostudování právní úpravy a zkušenosti, jak soudy přistupují k otázce předběžných opatření, vyhodnotil situaci tak, že návrh na vydání předběžného opatření podávat nebude. Navíc nám připadalo podivné, abychom státnímu orgánu bránili ve výkonu jeho práce. MŽP přece ví o podání žaloby a my předpokládáme, že bude mít k projednávání zonace maximálně zodpovědný přístup,“ řekl mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje David Hocke. Vyhláška o zonaci by mohla být vydána přitom už v lednu.

Důležité bude už to, jestli soud přijme legitimaci kraje. Tedy jestli je oprávněn podávat tuto žalobu. Právníci kraje v žalobě tvrdí, že Jihočeský kraj zastupuje i na Šumavě své občany a odvolává se na článek 35 Listiny základních práv a svobod, který přiznává veřejnoprávním korporacím, jako jsou kraje a obce, právo podávat žaloby směřující k ochraně životního prostředí. Navíc se kraj odvolává i na to, že má na území národního parku nemovitosti.

Výbušnost žaloby stojí na třech hlavní bodech žaloby. V bodě číslo 7 kraj dochází k tomu, že chápe to, že ochrana přírody má v parku přednost, ale de facto tvrdí, že tato přednost nemůže být absolutní. „Území NPŠ není územím neobydleným, a na území NPŠ se nachází pozemky a stavby ve vlastnictví právnických i fyzických osob, které by měly mít možnost se ke způsobu hospodaření a stavu ekosystémů na území NPŠ vyjádřit,“ píše se v žalobě. Kraj upozorňuje i na to, že ne každý obyvatel má možnost vyjadřovat se na jednání Rady NP Šumava.

Další velký správní problém se pak týká toho, jak o svých stanoviscích jednají obce, které v radě parku jsou. „Žalobce spatřuje nezákonnost v tom, že v rámci hlasování Rady NPŠ o návrhu nové zonace nebylo podloženo příslušnými usneseními zastupitelstev dotčených obcí, které by rozhodly o tom, jak má jejich delegovaný zástupce hlasovat,“ napsali právníci kraje. Ne všechny obce skutečně stihly projednat novou zonaci v zastupitelstvech, které to mají jako jediné v kompetenci. A na jednání zastupitelstev by navíc mohla k návrhu zonace promluvit i veřejnost a uplatnit tu své připomínky.

Všechny tyto argumenty upozorňují na velký problém projednávání zonace – a to, že fyzické osoby nejsou účastníky řízení o nové zonaci šumavského parku. Zákon říká, že návrh zonace připraví správa parku, projedná ho s ministerstvem a předloží radě parku a vybraným osobám. Jejich připomínky vypořádá správa parku podle svého uvážení. Pak zonaci projedná rada parku a následně ministerstvo vydá vyhlášku, kterou zonaci vyhlásí. Pokud by rada se zonací nesouhlasila, je na ministerstvu, jak rozhodne. Jinak řečeno o zonaci rozhoduje správa a ministerstvo. Jihočeský kraj se to snaží napadnout a chce, aby veřejnost měla na Šumavě možnost hájit své zájmy a názory. Nyní je může říkat, ale nemá je jak hájit.

Snahu zabránit tomu, aby nová zonace stála pouze na rozhodnutí ministerstva, pak kraj korunuje tím, že tvrdí, že správa a ministerstvo musí respektovat základní zásady činnosti správních orgánů, i když to zákon nepožaduje. „Tedy i proces členění území do zón ochrany přírody musí být transparentní, přezkoumatelný a všechny dotčené osoby musí mít možnost se k jeho obsahu vyjádřit, musí být založen na zhodnocení skutečného stavu věci a na vyhodnocení všech odborných studií a publikovaných názorů odborníků, vědců a vědeckých pracovišť bez ohledu na to, zda daný názor, studie či článek je v souladu se současnou koncepcí ochrany přírody Správy NPŠ,“ uvedl Jihočeský kraj ve své žalobě.

Jihočeský kraj po Krajském soudu v Českých Budějovicích žádá, aby rozhodl, že schválení zonace v Radě NP Šumava letos v červnu bylo nezákonným zásahem do jeho práv. „Žalovaným se ukládá, aby návrh vymezení zón ochrany přírody v Národním parku Šumava zrušili a o této skutečnosti informovali dotčené obce a kraje, a to do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku,“ navrhuje žaloba.

Kraj jde ale ve svém návrhu správní žaloby ještě dál. Chce po soudu, aby správě parku uložil vytvoření důkladné, transparentní a přezkoumatelné analýzy současného stavu ekosystémů a způsobu péče o krajinu na Šumavě. A k tomu požaduje také projednání a vydání zásad péče o přírodu v parku. Až teprve poté by podle kraje měl vzniknout nový návrh zonace.

Správa šumavského národního parku už dříve uvedla, že nevidí k žalobě žádný důvod. Podle jejího mluvčího Jana Dvořáka jednal ředitel správy parku Pavel Hubený se všemi. „Osobně novou zonaci předjednával se zástupci obcí a osobně ji předjednával i se zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, stejně jako s dalšími členy rady národního parku,“ řekl Jan Dvořák s tím, že některé obce o návrhu i nad rámec zákona hlasovaly v zastupitelstvech.

Správa parku striktně trvá na tom, že se držela zákona 114 a předjednávání zonace začalo dávno před jejím letošním zveřejněním. Následně měla možnost se k ní od ledna vyjadřovat i široká veřejnost.

I podle ministerstva životního prostředí postupovala správa parku často i nad rámec zákona. „Odmítáme tvrzení Jihočeského kraje, že bychom snad vyloučili kraj z projednávání zonace, či že by bylo samotné projednávání a schválení návrhu zonace v radě Národního parku Šumava 7. června nezákonné. Naopak nemáme pochyb o tom, že jsme my i správa dodrželi postup dle zákona,“ řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Kvalitu projednání nové zonace má dokládat to, že pro ni v radě parku hlasovalo 70 % členů, mezi nimiž jsou i zástupci obcí.